Bibliotheek

Bezuinigingstaakstelling Bibliotheek

De fractie van de ChristenUnie streeft ernaar dat de filialen van de bibliotheek bij het Polman-stadion en in de Schelfhorst open blijven. Zo stond dat in ons verkiezingsprogramma maart 2006, en in datzelfde jaar hebben we hiertoe ook een motie ingediend om een bezuiniging terug te draaien.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2007 hebben we een amendement ingediend om de resterende bezuinigingstaakstelling op de bibliotheek definitief te schrappen. De gemeente heeft haar toezegging niet waargemaakt om voor de voorjaarsnota met een visie op de toekomst van de bibliotheek te komen. Daar mag de bibliotheek niet de dupe van worden. Er moet voor de bibliotheek nu duidelijkheid komen, zodat geïnvesteerd kan worden in automatisering en de collectie. Ons amendement dwong de wethouder ertoe om in bedekte termen de toezegging te doen om in de begroting van 2008 de bezuiniging te schrappen. Dat was voor de PvdA, CDA en VVD fractie voldoende om het amendement niet te steunen.

Inmiddels is een toekomstvisie voor de bibliotheek zoals toegezegd bij de voorjaarsnota van 2006 en herhaald toegezegd bij de voorjaarsnota van 2007 nog steeds niet ontwikkeld. Daar hebben we in oktober 2007 vragen over gesteld. Kort daarop is vanuit het college de ambitie kenbaar gemaakt dat de Almelose bibliotheek weer in de top van de Nederlandse bibliotheken terecht moet komen. Bij de behandeling van de begroting voor 2008 heeft de fractie van de ChristenUnie een amendement ingediend om hier dan ook geld beschikbaar voor te stellen. Ons amendement werd verworpen, maar wel werd besloten dat de bibliotheekvisie alsnog behandeld wordt in de raad. Dan wordt de discussie vervolgd. De ChristenUnie fractie wil dat de raad nu eindelijk op korte termijn een besluit neemt om de drie vestigingen open te houden met een goed niveau van dienstverlening. Daarom heeft de ChristenUnie fractie een initiatiefvoorstel ingediend. Dit voorstel kwam in de raad van 27 mei aan de orde.

De behandeling van het door de ChristenUnie fractie ingediend initiatiefvoorstel over de bibliotheek is uiteindelijk op een grote teleurstelling uit gelopen. Hoewel de fracties van PvdA en CDA steeds hadden gezegd dat ze een serieuze behandeling en discussie wilden, kwam tijdens de behandeling in de raad de aap uit de mauw. Plotseling dienden ze samen een amendement in waarin werd voorgesteld om de punten met betrekking tot het open houden van de filialen en de certificering uit het besluit te schrappen. Daarmee werd het hart uit ons voorstel gehaald. Na een schorsing heeft de ChristenUnie fractie daarom het initiatiefvoorstel ingetrokken.

Door diverse fracties is de werkwijze van de PvdA en CDA fractie gelaakt. Het handelswijze van de twee grote fracties typeert de machtspolitiek in de Almelose gemeenteraad. Opvallend was ook dat de PvdA en het CDA elkaar gevonden hadden, terwijl ze duidelijk van standpunt verschillen. De PvdA fractie heeft ook steeds gepleit dat de filialen open moeten blijven, terwijl de CDA fractie de beslissing hierover een taak van het bestuur van de bibliotheek vindt. Dat ze toch samen het amendement indienden laat zien hoe hoog het hun zat dat de ChristenUnie fractie de bibliotheek steeds op de agenda zet. Voor ons is het onbegrijpelijk dat ze op geen enkele manier met ons contact hebben gezocht om te bekijken of er toch overeenstemming mogelijk was. Zo ga je toch niet met elkaar om in de raad!

Uit de pers: