Successen 2006-2014

Kan een kleine partij weinig bereiken? De ChristenUnie heeft aangetoond dat je als kleinere partij soms toch veel invloed kan uitoefenen. Dat geldt landelijk en dat geldt lokaal. In de periode 2006-2014 heeft Jan Veenstra als eenmansfractie de ChristenUnie vertegenwoordigd in de raad. Onderstaand vindt u tien specifieke punten waarop hij succesen heeft behaald.

Participatie

De ChristenUnie fractie heeft er steeds op aan gedrongen dat in Almelo iedereen mee moet kunnen doen op een manier die het best bij hem/haar past. We hebben steeds bepleit om de activiteiten in het kader van activering, beschut werken en het begeleiden naar werk voor iedereen die afhankelijk is van een uitkering van de overheid bij één organisatie onder te brengen. Onze voorkeur ging daarbij uit om dit te laten uitvoeren door Soweco. En daarbij Soweco los te maken van de GR en te veranderen in een Maatschappelijke onderneming, waarin ook alle WSW taken opgenomen worden. Voorwaarde is wel dat de deelnemende gemeenten hun Participatie- en WSW vergoeding volledig aan Soweco overmaken. Het college heeft de laatste jaren ingezet om alleen het beschut werk in het kader van de WSW bij Soweco te laten. En er voor gekozen om mensen die in de WWB zitten onder te brengen bij diverse re-integratiebedrijven. Dit beleid heeft naar de mening van de ChristenUnie fractie de gemeente veel geld gekost. Het ziet er naar uit dat het voorstel om Soweco te veranderen van een GR in een onderneming of stichting nu toch als een serieus alternatief wordt meegenomen.

Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang

Het college wil uit oogpunt van bezuinigingen het gebruik van peuterspeelzalen terug dringen en het gebruik van kinderopvang simuleren. Immers het peuterspeelzaalwerk wordt bekostigd door de gemeente en de kinderopvang door de landelijke overheid. In Almelo werd het peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door Scoop. Scoop kon daarvoor gebruik maken van scholen en andere accommodaties van de gemeente. De gemeente bracht daarvoor geen huurkosten in rekening. De kinderopvang werd verzorgd door allerlei particuliere organisaties met eigen accommodaties.
Het college heeft daarbij sterk gestuurd op het samengaan van het peuterspeelzaalwerk van Scoop met de kinderopvang van De Cirkel.
Daarnaast wil het college alle vormen van kinderopvang per wijk concentreren in één kindcentrum per wijk.
In de uitvoering dreigde De Cirkel een voorkeurspositie te krijgen. De ChristenUnie fractie heeft hier steeds tegen geageerd en gepleit voor een gelijkwaardige positie van alle organisaties voor kinderopvang. En daarbij gewezen op de keuzevrijheid van ouders. Hierdoor is de positie van de organisaties voor kinderopvang versterkt.

Bibliotheek

De ChristenUnie fractie heeft voortdurend aandacht gevraagd voor de positie van de bibliotheek en vooral van de filialen. We hebben steeds bepleit om een einde te maken aan de verkapte subsidie aan het Polmanstadion en de bibliotheek onder te brengen in een veel goedkopere accommodatie. We zagen dit als enige manier om dit filiaal open te houden. Daarom hebben we niet ingestemd met de bezuinigingen op de bibliotheek. Het college heeft het contract met het Pollmanstadion opgezegd. Maar een meerderheid van de raad is uiteindelijk toch akkoord gegaan met de bezuinigingen op de bibliotheek. Dus met het sluiten van beide filialen.

Leerlingenvervoer

Het college stelde voor dat de gemeente zou bepalen wanneer het verantwoordt is dat een kind, al of niet onder begeleiding, met de fiets, auto of openbaar vervoer naar school gaat of dat het is aangewezen op speciaal vervoer. Dit voorstel zorgde voor protesten van ouders, personeel en directie. Op voorstel van de ChristenUnie fractie is de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de criteria overgedragen aan de directies en indicatiecommissies van alle scholen voor speciaal en buitengewoon onderwijs in Almelo. Met dit voorstel is de bezuinigingsdoelstelling ruimschoots gerealiseerd

Bomenverordening

Het college wilde het kappen van bomen gemakkelijker maken. Op voorstel van de ChristenUnie fractie is besloten dat de gemeente en de belangenorganisaties jaarlijks vaststellen welke bomen/houtopstanden beschermd moeten worden omdat ze monumentaal of bijzonder zijn en/of behoren tot een structuur van meerdere bomen/houtopstanden. En om deze gegevens op de website van de gemeente Almelo voor iedereen toegankelijk te maken.

Heracles stadion

Het college gaf via een raadsbrief te kennen dat de beoordeling en afhandelen van de bouw van een nieuw Heracles stadion een verantwoordelijkheid was van het college. Door middel van een initiatiefvoorstel heeft de ChristenUnie fractie er voor gezorgd dat de raad de uiteindelijke beslissing moet nemen. Gedurende het proces heeft Heracles steeds gevraagd om aanpassing van de randvoorwaarden van de lening. De ChristenUnie fractie heeft steeds gewezen op de onacceptabele financiële risico’s voor de gemeente van sommige inventieve oplossingen die Heracles bedacht voor de financiering.

Buitensportverenigingen

Het college heeft in 2010 besloten om fors te bezuinigen op de kosten van accommodaties voor buitensporten. De meerderheid van de raad heeft ingestemd dat zonder overleg de tarieven werden verhoogd en onderhoudstaken zonder vergoeding werden overgedragen. De ChristenUnie fractie heeft toen, samen met de fractie van Leefbaar Almelo, sportverenigingen gevraagd om met andere voorstellen te komen. ON en PH hebben een voorstel ontwikkeld om de accommodaties meer open te stellen voor de buurt en voor scholen, om veel meer als clubs die van een accommodatie gebruik maken te gaan samenwerken en om onderhoud en beheer te integreren met het beleid om mensen met een afstand tot de arbeidsmark te activeren. Helaas heeft het college met dit voorstel nog nauwelijks iets gedaan.

Stadhuis

In eerste instantie had het college een duur nieuw stadhuis gepland aan het Marktplein. De ChristenUnie fractie heeft de raad er van kunnen overtuigen dat het onverantwoord is om zo’n duur stadhuis te bouwen in een tijd waarin iedereen een stap terug moet doen. Een meerderheid steunde dit voorstel.
Zo ontstond het idee voor een aangepast en substantieel goedkoper nieuw stadhuis. Deze goedkopere versie van het stadhuis wordt nu gebouwd op de plaats van Fortezza.
Naar de stellige overtuiging van het college was nieuwbouw goedkoper dan renovatie. Omdat dit door diverse fracties in de raad maar ook door veel inwoners heeft de ChristenUnie fractie voorgesteld om een objectieve vergelijking te (laten) maken tussen nieuwbouw en renovatie, waarbij de grondkosten en de ontwikkelkosten op dezelfde manier worden meegenomen. Wanneer hieruit zou blijken dat nieuwbouw inderdaad goedkoper is dan renovatie zou het draagvlak voor nieuwbouw veel groter zijn. Het college, gesteund door de coalitiepartijen in de raad, was daartoe niet bereid. Uiteindelijk kreeg het voorstel voor nieuwbouw van het stadhuis slechts de steun van een kleine meerderheid in de raad.

Parkeerbeleid

Volgens raad en college was het parkeerbeleid een lappendeken geworden. Daarom hebben zij de opdracht gegeven om een nieuw parkeerbeleid te formuleren. Opdracht was om daarbij te streven naar uniformiteit. De ChristenUnie fractie heeft er op gewezen dat je alleen maar aan de verkeersstromen kunt sturen wanneer je maatwerk levert. Parkeerbeleid en uniformiteit zijn strijdig met elkaar.
Het college heeft een adviesbureau ingeschakeld om te komen tot een nieuw parkeerbeleid. Na 2 jaar van gesprekken, o.a. met inwoners, kwam het college in december 2012 met het voorstel om de beschermde woongebieden met duur betaald parkeren op speciaal daarvoor aangewezen plaatsen te veranderen in blauwe zones, met een maximum parkeerduur van 1 uur. Waarbij het blauwe zone gebied aanzienlijk wordt vergroot en er allerlei straten voor het eerst geconfronteerd worden met een parkeerregime. Voorgesteld werd om de venstertijden voor het centrumgebied met betaald parkeren en de schil er omheen met blauwe zones aan elkaar gelijk te maken en vast te stellen op 09:00- 21:00 uur voor alle werkdagen. Dit was gebaseerd op de wens van de bewoners van de Hofkampstraat.
Dit heeft geleid tot een nieuw voorstel waarin de venstertijden voor betaald parkeren De raad is hier in overgrote meerderheid mee akkoord gegaan. Al snel kwamen de winkeliers in de binnenstad in opstand dat er nu elke werkdag tot 21:00 uur voor het parkeren betaald moet worden.
Dit heeft geleid tot een aangepast voorstel om de venstertijden in het centrumgebied gelijk te maken aan de winkeltijden en om voor het blauwe zone gebied de venstertijden te verruimen tot 24 uur op alle dagen. Dit voorstel is door de raad aangenomen. De ChristenUnie fractie heeft als enige tegen gestemd.
Al snel daarna kamen verschillende straten/buurten tegen dit nieuwe besluit in opstand.
Gezien alle commotie heeft de ChristenUnie fractie een motie ingediend om tijdelijk diverse uitgangspunten aan te passen en om het hele beleid nog eens tegen het licht te houden en daarbij de bewoners te betrekken.
Deze motie is met één stem tegen door de raad aangenomen.

Binnenstad

De ChristenUnie fractie heeft steeds bepleit dat de kosten voor de gemeente voor het Binnenstadsplan in een reële verhouding moeten staan tot de toegevoegde waarde. En dat het bestaande winkelgebied qua ruimtelijke kwaliteit niet onder mag doen voor het nieuwe winkelgebied. We vinden dat beide gebieden onderdeel moeten zijn van het binnenstadsplan.
De ChristenUnie fractie heeft problemen met het nieuwe binnenstadsplan. Uitgangspunt is dat er in de nieuwbouw/renovatie van de Havenpassage 2000 m2 minder winkeloppervlak komt. Er komt alleen ruimte voor C&A en AH.
De ChristenUnie fractie is van mening dat de vermindering van het aantal m2 winkeloppervlak niet gerealiseerd moet worden in de nieuwbouw/renovatie van de Havenpassage, maar (aan de randen) van het huidige winkelgebied. We geloven niet dat alleen C&A en AH voldoende aantrekkingskracht hebben om nieuwe koopstromen op gang te brengen. Volgens ons moet er juist ruimte komen voor winkeliers aan de rand van het huidige kernwinkelgebied om naar de vernieuwde Havenpassage te verhuizen.
Het herstructureren van het bestaande kernwinkelgebied heeft nu ook de prioriteit van het college. De kosten worden gedekt door ontvangen subsidies.