Verkeer en vervoer

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP)

In het GVVP ligt het beleid tot 2015 vast.

Tijdens de raadsvergadering heeft de ChristenUnie fractie het volgende naar voren gebracht. “Het GVVP noemt als doelstelling het faciliteren van mobiliteit. Elders wordt gezegd dat het college sturend wil inzetten op meer gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.  Waarom is dan gekozen voor zo’n passieve doelstelling. Wij zouden ‘faciliteren van mobiliteit’ willen veranderen in ‘stimuleren van duurzame mobiliteit’. We moeten stimuleren dat steeds meer mensen lopend of op de fiets naar het centrum komen of gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. Ook kan de gemeente het goede voorbeeld geven door haar auto’s op aardgas te laten rijden of hybride auto’s aan te schaffen.”

Wij hebben daarom een amendement ingediend. Dit amendement werd door vrijwel alle fracties in de raad gesteund. Afgesproken is dat de fietsnota wordt geactualiseerd, zoals vastgelegd in een motie die de ChristenUnie samen met een aantal andere fracties in juni heeft ingediend.