ANBI

Gegevens ANBI en giften

De ChristenUnie is een ANBI, dus uw giften en contributie zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Formele gegevens

Statutaire naam: ChristenUnie Almelo
RSIN: 815744110
KvK-nummer: 08121512
IBAN: NL44 RABO 0301 3678 84 ten name van ChristenUnie Almelo

Post- en bezoekadres

De contactgegevens van het bestuur vind u hier: https://almelo.christenunie.nl/contact

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop.

ChristenUnie Almelo heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. vrijwillige giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier: Begroting 2021 en 2022.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier: https://almelo.christenunie.nl/page/341

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen salaris, vakantiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Het laatste jaarverslagen vindt u hier: Jaarverslag 2021-2022; Jaarverslag 2020; Jaarverslag 2019; Jaarverslag 2018; Jaarverslag 2017.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hier: Balans 31 december 2021, Resultatenrekening 2021.

Gedeelte in verband met giftenreglement

De ChristenUnie Almelo heeft een openbaarmakingsverplichting ten aanzien van onder meer ontvangen giften op basis van de artikelen 25 en 30 van de Wet Financiering Politieke Partijen. In 2016 is voor totaal € 139 aan bijdragen/donaties/giften verkiezingsfonds ontvangen (zie financieel verslag). Er zijn in 2016 daarmee geen giften ontvangen waarvan het bedrag hoger is dan € 4.500.

Onder een gift wordt verstaan: iedere door een partijgeleding ontvangen geldelijke bijdrage van een natuurlijke persoon of rechtspersoon zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Onder een gift wordt eveneens verstaan: een bijdrage in natura die in geldwaarde is uit te drukken.