Succesen 2018-2022

In dankbaarheid kijken we terug naar wat wij als ChristenUnie in de bestuursperiode 2018-2022 mochten bereiken:

 • Een blijvend financieel herstel onder leiding van Alex Langius als wethouder Financiën namens de ChristenUnie.
 • Versterken van preventie in de zorg door te investeren in vroegsignalering.
 • Investeren in opvoedingsondersteuning en de ondersteuning van jonge moeders.
 • Uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk en de relatie onderwijs-Jeugdzorg.
 • Het uitvoeren van een aanvalsplan laaggeletterdheid.
 • Strijd tegen eenzaamheid en maatschappelijke isolement, via de coalitie Kom Erbij Almelo, aansluitend op de ChristenUnie ambities voor een waardig ouder worden.
 • Integrale aanpak van problematische schulden, met onder andere subisidie voor SchuldHulpMaatje Almelo.
 • Collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen (115% bijstandsnorm).
 • Verbeteren van de uitstraling van de binnenstad door het water terug in de stad en een fonds voor gevelverbetering.
 • Geld voor het ontwikkelen van een kerkenvisie.
 • Leegstand binnenstad tegengaan met een leegstandsverordening.
 • Instellen van een Blijverslening zodat ouderen kunnen investeren in (verduurzaming van) hun woning.
 • Versnelling van de aanleg van de fietssnelweg F35 (tracé in De Riet komt eraan).
 • Realisatie van een stedenband met Ejmiatsin in Armenië gericht op cultuur, toerisme en economie.
 • Stappen richting een duurzame, klimaatbestendige en leefbare stad, zoals ons initiatief voor een gratis regenton.
 • Succesvolle lobby voor afschaffen verhuurdersheffing zodat woningbouwverenigingen meer geld hebben voor verduurzaming en 'de energietransitie'.
 • Het hoog op de agenda krijgen van mensenhandel en uitbuiting.

Op al deze punten heeft de ChristenUnie via coalitie-onderhandelingen en afspraken, via Alex Langius als portefeuille-houdende bestuurder, of via moties en politiek handwerk van de fractie een beslissende rol gespeeld.

Als raadsleden hebben Wouter Teeuw en Jeanet Buikema zich met hart en ziel ingezet voor Almelo. Voor een samenleving waarin we omzien naar elkaar, voor een rechtvaardiger verdeling van welvaart en inkomens, voor betaalbare woningen, voor betere zorg voor de schepping, voor een humaner vluchtelingenbeleid, voor bestrijding van ondermijning, voor meer veiligheid, dichtbij en verder weg. Er is verder gebouwd aan een nieuwe, open bestuurscultuur en bovenal een dienstbare overheid. We doen dit in afhankelijkheid van onze liefhebbende God. We wensen u en elkaar daarbij veel heil en Gods onmisbare zegen toe.

Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. (Jeremia 29:7)