Centrum jeugd en gezin

Centrum Jeugd en Gezin

De fractie van de ChristenUnie vindt dat er zo snel mogelijk een centrum voor jeugd en gezin moet komen. Dat centrum moet laagdrempelig zijn. Mensen moeten er breed geholpen worden. De fractie heeft een notitie opgesteld waarin de eigen uitgangspunten verwoord zijn.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2007 heeft de fractie ook het college gevraagd om een notitie waarin de uitgangspunten voor het centrum van jeugd en gezin worden vastgesteld.

Recent heeft het college een nota vastgesteld, waarin doelstellingen en te bereiken resultaten zijn opgenomen. Overleg met de wethouder en ambtenaren heeft er toe geleid dat op een informatiebijeenkomst over het centrum voor jeugd en gezin wordt gesproken. Bij de discussie rond de begroting 2008 heeft de wethouder op ons indringend verzoek nogmaals toegezegd dat er voor het centrum voor jeugd en gezin een informatieavond wordt belegd.