Successen 2014-2018

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 waren er vier speerpunten waar de ChristenUnie Almelo op heeft ingezet. U ziet ze hieronder uitgelicht, met de resultaten die de gekozen raadsleden Wouter Teeuw en Michiel van Heek hebben behaald. Gedurende deze raadsperiode moest Almelo miljoenen afboeken op grondlocaties wat leidde tot een negatief eigen vermogen. Almelo kwam onder financieel toezicht van de provincie Overijssel te staan. Na een bestuurscrisis werd naar de ChristenUnie gekeken om een wethouder te leveren. Ook al waren we maar klein, we werden gezien als stabiel en constructief. Alex Langius werd namens de ChristenUnie wethouder financien. Ook hier vindt u verslag van.

Dienstbaar en integer bestuur

De gemeente is er voor de burgers, en niet andersom. Participatie betekent niet dat de burger de (financiële) problemen van de gemeente oplost. De gemeente moet de problemen van de burgers oplossen. Wij gaan voor de eigen verantwoordelijkheid van burgers. De gemeente stimuleert en ondersteunt burgers om hun eigen kracht in te zetten voor Almelo. Daarbij past geen heersende, maar een luisterende en dienende gemeente.

Via een minderheidscollege -de enige eis die de fractie van de ChristenUnie heeft gesteld voor deelname aan de coalitie- is een forse stap gezet richting een cultuuromslag. Een minderheidscollege vereist dat het college luistert naar de raad. Immers, elk collegevoorstel kan worden weggestemd door de raad. Maar het vereist ook dat de raad verantwoordelijkeheid neemt. Anders vallen er geen besluiten. De raad bepaalt en het college voert uit, vanuit visie, in plaats van dat het college tegen de raad zegt wat ze volgens hun ambtenaren moeten stemmen.

Noaberschap

Almeloërs die omzien naar elkaar, vrijwilligers en mantelzorgers die zich inzetten voor de stad, ze zijn het cement van de samenleving. Daarom hecht de ChristenUnie aan verbanden als het gezin, de school, de kerk, de (sport)vereniging en de buurt. Daar zijn mensen bij elkaar betrokken. We zien ook om naar de zwakken en vluchtelingen in ons midden. Ons motto: Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jou behandelen!

De ChristenUnie Almelo is opgekomen voor chronisch zieken, leidend tot een collectieve ziektekostenverzekering, voor bed-bad-brood, voor partcipatie en Soweco en heeft de rol van kerken bij WMO aangekaart.

Klimaatneutrale stad

Klimaatverandering is verweven met onze energie-intensieve economie. De gemeente Almelo kan een duidelijke, langjarige keuze maken voor duurzaamheid. Burgers en bedrijven worden gestimuleerd om energie te besparen. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. Almelo loopt voorop in toekomstbestendig waterbeheer, het stimuleren van OV en fietsgebruik en biologische landbouw.

De ChristenUnie Almelo heeft vooral via erfgoedbeleid invulling gegeven aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Aanvankelijk werden onze ideeen rond bijvoorbeeld historiserend bouwen weggezet als 'Anton Pieck' stijl. Later stemden de meest kritische fracties mee en kwam er geld voor erfgoedbeleid. Niets is zo duurzaam als hergebruik van gebouwen. Het oude stadhuis is er ook een voorbeeld van.

Ruimte om te geloven

De ChristenUnie Almelo komt op voor de keuzevrijheid van burgers om zorg, onderwijs of kinderopvang te verkrijgen die past bij hun situatie en levensovertuiging. Er is in Almelo ‘geloofsvrijheid’. Burgers mogen identiteitsgebonden opvattingen innemen, ook op hun werk of in de publieke ruimte, zonder te worden gediscrimineerd of bespot. Organisaties worden gelijk behandeld ongeacht religieuze achtergrond of cultuur.

De ChristenUnie is opgekomen voor Armeniers, waar we met de raad ook langs zijn gegaan: niet alleen over maar ook met doelgroepen praten. Zo zijn we ook bij kerken langs geweest. Rond de koopzondag staat de ChristenUnie bijna helemaal alleen, maar  we komen hier op voor minderheidsbelangen die anders niet worden gehoord. Rond het bestemmingsplan Moskee hebben we aandacht gevraagd voor de positie van de (vervolgde) christenen in Turkije. Vrijheid blijft een aandachtspunt!

Financien

Bij de begrotingsbehandeling 2018, de laatste voor de verkiezingen, zien we een 'bekend' verschijnsel vanuit de oppositie. Iedereen roept maar wat: meer geld voor dit, meer geld voor dat, en o ja, de OZB belasting graag omlaag. Verantwoordelijkheid is soms ver te zoeken. Daarom is het in het verleden ook vaak mis gegaan. Vorige colleges hebben geld uitgegeven dat er niet was, waardoor we nu met een probleem zitten. We kunnen dat niet zeggen: wij willen dit en de nieuwe raad ruimt de rommel maar op. Dankzij streng doch rechtvaardig beleid van de wethouder financien wordt er niet meer 'gesjacherd', wordt iedereen gelijk behandeld, en is het financieel herstel sneller dan gepland. Het geld dat we beheren is niet van ons, maar van de burger, en daarom moeten we er zuiniger op zijn dan op ons eigen geld!

Te downloaden documenten