Amendement: vaststelling WMO beleidsplan

wmo_kopdinsdag 04 december 2007 21:46

Amendement

Betreft: vaststelling WMO beleidsplan 2007-2008

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen op dinsdag 4 december 2007;


Besluit: De beslispunten 1 en 2 te schrappen en te vervangen door:

 1. De visie voor het WMO-beleid als volgt samen te vatten: In Almelo kunnen alle inwoners, zoveel mogelijk op basis van eigen kracht, meedoen aan de samenleving.
 2. De volgende uitgangspunten voor het WMO beleid vast te stellen:
  2.1. Voorkomen van afhankelijkheid
  2.2. Vraagsturing en keuzevrijheid
  2.3. Integrale benadering en klantgericht
  2.4. Wijkgericht
  2.5. Uitvoering zoveel mogelijk door verenigingen en organisaties
  2.6. Beperking financiële risico’s
  2.7. Beleid wordt ontwikkeld in samenspraak met burgers, belangenorganisaties, kerken en professionals
 3. De onderwerpen die niet in het Meerjaren ontwikkelingsplan, MOP, staan en wel in het WMO beleidsplan, in een afzonderlijk raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. In dit raadsvoorstel staan per onderwerp de ambitie, doelstelling en prestatie-indicatoren benoemd. Dit raadsvoorstel is uiterlijk 1 juni 2008 beschikbaar voor de raad.
 4. Alle uitvoeringsplannen SMART te formuleren inclusief risicofactoren en succesfactoren/kansen.
 5. Bestaande subsidies en activiteiten vanaf 2008 te herijken aan de hand van een analyse en vooraf door de raad vast te stellen criteria.
 6. Aan het eind van ieder uitvoeringsjaar een evaluatie van het behaalde resultaat op te stellen en op basis hiervan een nieuw jaarplan te maken.
 7. Voor 1 juni 2008 een separaat jaarplan 2008 op te stellen inclusief de financiële middelen;
 8. Op de peilmomenten in de P&C-cyclus over de financiële ontwikkeling te rapporteren, of zoveel vaker als nodig is. De diverse actiepunten vanuit de WMO worden jaarlijks betrokken bij de afweging in het kader van de voorjaarsnota, de begroting en de meerjarenraming, zodat steeds een integrale afweging kan plaatsvinden.

Het beslispunt 3 te benoemen als beslispunt 9


Toelichting:

Het voorgestelde besluit is vatbaar voor allerlei interpretaties omdat niet altijd duidelijk is waar het betrekking op heeft. De raad kan daardoor niet goed haar kaderstellende en controlerende taak uit oefenen. Vandaar een aanscherping van de besluiten.

De ambities, doelstellingen en prestatie-indicatoren zoals verwoord in het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma, (MOP), zijn ook van toepassing voor het WMO beleidsplan 2007 – 2009, voor zover die overeenkomen met onderwerpen in het WMO beleidsplan. CDA ChristenUnie PvdA VVD SP GroenLinks D'66 Leefbaar Almelo AOV ALA

Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Amendement: vaststelling WMO beleidsplan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.