Moties: WMO beleidsplan

wmo_kopdinsdag 04 december 2007 21:35

Tijdens de raadsvergadering van 4 december 2007 stond het beleidsplan WMO op de agenda. De ChristenUnie heeft hierbij een amendement ingediend samen met het CDA, en drie eigen moties. Het gezamenlijke amendement is aangenomen.De motie over de participatieplicht heeft het college overgenomen. De moties over de compensatieplicht en de vrijstelling van de arbeidsplicht zijn verworpen. Voor de laatste motie was wel veel sympathie. De wethouder heeft toegezegd de motie te willen meenemen bij de evaluatie van het WWB beleid voorjaar 2008. Onderstaand de drie moties:

Motie: WMO beleidsplan, compensatieplicht

De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 4 december 2007.

Constateert:

 • Dat de rechtbank in Arnhem op 15-10-2007 ten aanzien van het aanbieden van een collectieve vervoersvoorziening het volgende heeft uitgesproken “op basis van de WMO zal de gemeente met het compensatiebeginsel voor ogen, moeten aangeven dat de beperkingen van eiser met de genoemde voorziening zodanig worden gecompenseerd dat hij in een gelijkwaardige positie wordt gebracht ten opzichte van de burger zonder beperking(en)”.
  Nr. AWB 07/2744.
 • Dat de Beleidsadviescommissie er in haar inspraakreactie op wijst dat collectieve voorzieningen de keuzevrijheid beperken.

Overweegt:

 • Dat de gemeente Almelo in haar beleid het primaat van collectieve voorzieningen hanteert. De vraag is of bv. collectief vervoer iemand met beperkingen niet op achterstand zet ten opzichte van iemand zonder beperkingen.
 • Dat voor collectieve voorzieningen in Almelo geen PGB wordt verstrekt. Dit beperkt de keuzevrijheid.
 • Dat Almelo voor een voorziening altijd de wettelijk toegestane eigen bijdrage vraagt, ongeacht het feit of iemand al of niet ook van de AWBZ gebruikt maakt en ongeacht de hoogte van de kostprijs van de voorziening of de aard van de beperkingen. Hierdoor kan iemand met een beperking op hogere lasten komen dan iemand zonder beperkingen.

Besluit:

Het college op te dragen om:

1.         In een nota aan te geven hoe het thans geformuleerde beleid met betrekking tot

a.         het primaat van de collectieve voorzieningen

b.         de voorwaarden voor het verstrekken van een Persoonsgebonden Budget (PGB)

c.         de (hoogte van de) eigen bijdrage

in overeenstemming is met de compensatieplicht.

2.         In deze nota tevens aan te geven hoe op basis van de compensatieplicht op tekorten op het WMO budget kan worden gereageerd.

3.         In de nota voor geconstateerde knelpunten alternatieve oplossingsrichtingen aan te dragen en daarbij tevens de voor- en nadelen te vermelden.

4.         De nota uiterlijk in maart 2008 aan de raad ter bespreking aan te bieden.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Motie: WMO beleidsplan, cliëntenparticipatie

De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 4 december 2007.

Constateert:

 • Dat de WMO wet in art. 11 voorschrijft dat het college ingezetenen van de gemeente en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen betrekt bij de voorbereiding van het beleid”.
 • Dat de gemeente aangeeft bij de cliëntenparticipatie vooralsnog te willen aansluiten bij bestaande overlegvormen.
 • Dat in het WMO beleidsplan onder paragraaf 3.6. wordt opgemerkt “dat het college genoemde partijen vroegtijdig bij de beleidsontwikkeling betrekt en ook op actieve wijze open staat voor signalen en overleg over de uitvoering”
 • Dat in het WMO beleidsplan op pagina 12 en 13 een opsomming wordt gegeven van alle betrokken partijen, maar dat onduidelijk is hoe met hen de participatie is vormgegeven.
 • Dat tot nu toe de cliëntparticipatie vaak daaruit bestaat dat organisaties mogen reageren op een concept notitie. Dit is iets anders dan betrekken bij de beleidsvoorbereiding.
 • Dat in het gedeelte op blz. 12 van het WMO beleidsplan onder “Concreet betekent dit: 5e aandachtspunt” ook de kerken worden genoemd, maar dat zij echter ontbreken in het overzicht van betrokken organisaties.

Overweegt:

 • Dat door het betrekken van burgers en organisaties bij de beleidsvoorbereiding de kwaliteit van het beleid verbetert en het draagvlak voor de invoering wordt vergroot.
 • Dat de 2e Kamer een motie heeft aangenomen waarin de gemeenten worden aangespoord om ook kerken, vanwege hun maatschappelijke functie, bij de invoering van de WMO te betrekken.

Besluit:

Het college op te dragen om in een nota vast te leggen:

 1. Of, hoe en welke burgers, organisaties en kerken bij de beleidsvoorbereiding worden betrokken met de huidige vormen/opzet van cliëntparticipatie.
 2. In de nota voor geconstateerde knelpunten alternatieve oplossingsrichtingen aan te dragen en daarbij ook de voor- en nadelen te vermelden.
 3. De nota uiterlijk in maart 2008 aan de raad ter bespreking aan te bieden.    

En gaat over tot de orde van de dag.

 


Motie: Vrijstelling arbeidsplicht voor ouderen met vrijwilligerswerk

De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 4 december 2007.

Constateert:

 • Dat het WMO Beleidsplan op blz. 24 aangeeft dat het reactiveren van mensen in de WWB en WAO kan leiden tot een tekort aan vrijwilligers.
 • Dat er veel andere maatschappelijke ontwikkelingen zijn die zorgen voor een tekort aan vrijwilligers
 • Dat ook de KRA aangeeft dat door het gevoerde re-integratiebeleid vrijwilligers met weinig kans op de arbeidsmarkt toch met hun vrijwilligerswerk moeten stoppen.

Overweegt:

 • Dat vrijwilligers voor veel organisaties noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren
 • Dat de WW de regel kent dat mensen die langer dan 1 jaar in de WW zitten en 20 of meer uur vrijwilligerswerk doen (tijdelijk) vrijstelling kunnen krijgen van de sollicitatieplicht
 • Dat het voor de hand ligt om voor mensen in de bijstand een vergelijkbare regel te hanteren.

Besluit:

Aan inwoners met een bijstandsuitkering vrijstelling van de arbeidsplicht te verlenen, wanneer zij:

 • 57 jaar of ouder zijn en
 • minimaal 1 jaar onder de WWB vallen en
 • 20 of meer uren per week vrijwilligerswerk verrichten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Moties: WMO beleidsplan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.