Transparante financiering Agenda van Twente

geldbundelsdinsdag 10 mei 2016 22:27

Via de afvalstoffenheffing betalen inwoners van Almelo indirect de Agenda van Twente, een meerjarig investeringprogramma dat een productief en welvarend Twente tot stand wil brengen. De ChristenUnie pleit voor een heldere financiering, direct uit de begroting. Ons amendement om deze zienswijze mee te nemen naar de Regio kreeg brede steun.

Vanuit de agenda van Twente worden investeringen gedaan in de Twentse economie. Deze agenda is vooral bekend van de miljoenenprojecten zoals het Centraal station Twente in Hengelo (ook wel hart van zuid genoemd), het Twents bureau voor toerisme, Kennispark Twente, het innovatieplatform en de gebiedsontwikkeling rond de voormalige vliegbasis Twente. De financiering van deze agenda komt voor een groot deel (80 miljoen) uit het zogenaamde 'superdividend' van Twence. De afspraak dat Twence dit superdividend moet uitkeren leidt tot hogere tarieven vor de afvalstoffenheffing. Om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk betalen de deelnemende gemeenten deze bijdrage dus gewoon zelf. Alleen dat is niet zo transparant.

Na 2017 loopt de Agenda van Twente / het superdividend af en nu speelt de vraag of we deze agenda moeten voortzetten. Een nieuwe agenda kan alleen ontstaan als er voldoende draagvlak is voor inhoud en financiering. Daarom heeft de Regio Twente een bestuurscommissie ingesteld, die beslissingsbevoegdheid heeft gekregen om hierover te beslissen. In deze bestuurscommissie zitten collegeleden (namens Almelo wethouder Cornelissen), en tevens een lid van de zogenaamde Twente Board en de portefeuillehouder economie van de provincie als adviseur. Wij hechten eraan dat vanuit deze commissie een eerlijke evaluatie volgt of en hoe de agenda wordt voortgezet (cq niet dat ze alleen maar gaan kijken 'wat ze met het geld gaan doen') en aan een heldere financiering. Dit laatste zodat gemeenten ook helder kunnen afwegen wat ze met hun geld doen.

In dit kader zijn daarom (via amendementen) twee zienswijzen aangedragen die het college mee moet nemen naar de Regio Twente. De zienswijze op initiatief van de ChristenUnie vraagt om een transparante financiering. De zienswijze van de VVD, die wij mede hebben ingediend, vraagt om eerst een evaluatie van de huidige agenda, en dan pas het opstellen van een nieuwe agenda. Onderstaand vind u de beide zienswijzen.

Transparante financiering

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 10 mei 2016.

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen:

Over de instelling van de bestuurscommissie Agenda van Twente de navolgende wensen en bedenkingen ter kennis van het Algemeen Bestuur van de Regio Twente te brengen:

‘De bestuurscommissie Agenda van Twente spant zich tot het uiterste in om ervoor te zorgen dat de financiering van de Agenda van Twente, voor zo ver het het aandeel van de deelnemende gemeenten betreft, uit de begrotingen van deze gemeenten komt.’

Toelichting:
• Het superdividend van Twence waarmee de agenda van Twente de afgelopen jaren is gefinancierd loopt in 2017 ten einde.
• De inwoners van de regio via de afvalstoffenheffing cq. het hoge tarief van Twence (circa € 120 per ton waar € 60 gebruikelijk is) betalen voor dit superdividend.
• De financiering van de Agenda van Twente op deze wijze niet heel erg transparant is.
• De huidige financiële situatie van Almelo ervoor pleit dat er scherper gekozen worden wat wel en wat niet te doen in regioverband.

Eerst evaluatie, dan nieuwe agenda

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 10 mei 2016,

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen:

Over de instelling van de bestuurscommissie Agenda van Twente de navolgende wensen en bedenkingen ter kennis van het Algemeen Bestuur van de Regio Twente te brengen:

De bestuurscommissie Agenda van Twente bereidt niet eerder een nieuwe Agenda van Twente voor, alvorens de evaluatie van de huidige Agenda van Twente heeft plaats gevonden, en is voorgelegd aan - en besproken door - de Twentse gemeenteraden. Waarna zij op basis van deze evaluatie kunnen besluiten om al dan niet de Agenda van Twente na 2018 te continueren.

Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Transparante financiering Agenda van Twente'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.