Hoe verder met uitvoerende taken openbare ruimte?

Herfst Almelowoensdag 01 maart 2017 14:46

Het college wil de uitvoerende taken openbare ruimte onderbrengen bij Twente Milieu. De raad heeft bezwaren en daardoor dreigt een patstelling. Democraten.nu, LAS, VVD, CDA en ChristenUnie stellen voor dat nog een tweede variant wordt uitgewerkt. Het college omarmt dit.

Dit 2e alternatief gaat uit van een interne verzelfstandiging van de desbetreffende organisatieonderdelen binnen de gemeente Almelo. Tevens wordt een leer-werkbedrijf opgezet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De eerder vastgelegde bezuinigingstaakstellingen verbonden aan het buiten de deur zetten van deze taken richting twente Milieu worden ook in deze nieuwe variant gerealiseerd.

Het college heeft inmidedls besloten de beide varianten nu naast elkaar uit te werken, zodat de Raad aan de hand van de voorstellen een goed afgewogen keuze kan maken. Het college streeft er naar om de uitwerking voor deze keuze voor de zomervakantie gereed te hebben. Voor de daadwerkelijke uitvoering van de gekozen variant richt de gemeente zich dan op 1 januari 2018.

Onderstaand vind u de brief die we samen met genoemde fracties hebben gestuurd.

Geachte college,

Ondergetekenden reageren met deze brief op uw raadsbrief van 31 januari jongstleden. Het wil niet vlotten met de outsourcing van onze team Beheer Openbare Ruimte. U bent van mening dat Twente Milieu de aangewezen partij is. Een belangrijk deel van de raad is echter van mening dat de overwegingen daarvoor ontbreken of is een andere mening toegedaan. Op deze manier komen raad en college niet verder bij elkaar. De stelling is verdedigbaar dat de voorgenomen outsourcing van het team Beheer Openbare Ruimte naar Twente Milieu ons in de weg is komen te zitten, nu de oplossing steeds verder van ons afdrijft.

De ondergetekende raadsfracties willen deze negatieve trend breken door een andere weg in te slaan. Deze brief is daar de eerste aanzet voor. Wij willen dat u naast de keuze voor Twente Milieu nog een tweede alternatief uitwerkt. Dit alternatief volgt niet geheel de lijn zoals die oorspronkelijk is vastgelegd, daarom wensen ondergetekenden dat de kaders worden aangepast. Hiermee wordt de huidige patstelling doorbroken en kan voor een deel tegemoet worden gekomen aan de vraag van de OR. Ook ons is er veel aan gelegen om een goed werkgever te zijn.

De volgende randvoorwaarden worden bij dit alternatief gehanteerd;

 • dat de kostenbesparing, waartoe reeds is besloten, overeind blijft staan. Wij zien dit als een minimale besparing;
 • dat de verandering(en) bijdragen aan het realiseren van een slagvaardige-, kundige- en flexibele organisatie;
 • dat de organisatieverandering in een hoog tempo wordt uitgevoerd. Tempo wordt gezien als een belangrijke succesfactor voor het slagen van verandering. Tempo is ook noodzakelijk om de reeds ingeboekte kostenbesparingen ook daadwerkelijk te realiseren;
 • om deze verandering een faire kans te geven is het noodzakelijk om met een schone lei te beginnen;
 • dat er een fase van herbezinning in gang wordt gezet over de voorgenomen deelname in een op te richten GR-Twente (milieu)bedrijf. Voor Gemeenschappelijke Regelingen geldt in z’n algemeenheid dat ze gepaard gaan met verlies aan bestuurlijke invloed en controle, terwijl de bestuurlijke- en financiële verantwoordelijkheid volledig intakt blijft.

Wij willen sowieso de berekeningen zien waarop het college haar keuze heeft gebaseerd om verder te gaan met Twente Milieu. Los daarvan stellen wij u voor om de hier onderstaande alternatieve-route ook uit te werken;

 1. er wordt per direct een vacaturestop ingevoerd bij het team Beheer Openbare Ruimte, bij het ontstaan van vacatures worden die bij voorrang ingevuld door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt;
 2. de reeds opgelegde bezuinigingen worden minimaal gerealiseerd;
 3. het personeel (onderhoud buitendienst) wordt intern verzelfstandigd, het reeds aanwezige personeel kan onder de cao voor gemeentepersoneel blijven werken en vallen dus ook onder het ABP;
 4. het reguliere (groen)onderhoud wordt uitgevoerd door gedetacheerde medewerkers uit de WSW en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 5. specialistisch werk wordt in eigen beheer uitgevoerd;
 6. omvorming- en nieuw werk worden aanbesteed bij marktpartijen. Dit gebeurt op wijkniveau;
 7. de regionale grondbank wordt apart intern verzelfstandigd, waarbij het positief saldo naar de algemene middelen gaat;
 8. de mogelijkheid van een buy-out staat open voor de medewerkers;
 9. onderzoek naar de mogelijkheden van een werkbedrijf voor de intern verzelfstandigde organisatie die mensen met afstand op de arbeidsmarkt werk, scholing en nieuw perspectief kan bieden, waarbij het inzetten van participatie-budgetten zeker tot de mogelijkheden behoort.

Bovengenoemde punten zijn een weerslag van ingebrachte standpunten tijdens de laatste raadsvergaderingen.

Op deze wijze willen wij een organisatie in de benen helpen, waar de gemeente nog wel de regie heeft op de openbare ruimte, en die tegelijkertijd mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer perspectief geeft. Ook zullen marktpartijen via opdrachtgeverschap op wijkniveau hierin een substantieel aandeel kunnen krijgen.

Met deze brief geven wij de contouren weer van de nieuwe kaders voor het personeelsbeleid van dit te verzelfstandigen deel van de gemeente. Vanzelfsprekend zal dit ook in de raad onderwerp van gesprek worden.

Wij verzoeken het college om de aangegeven route uit te werken in een opdracht aan de gemeentesecretaris, als eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie.

Met vriendelijke groet,
Fred Gerritsen, namens Democraten Nu;
Marcel Zielman, namens het CDA;
Jemy Pauwels, namens de VVD;
Gijs Stork, namens LAS;
Wouter Teeuw, namens de CU.

Labels
2017
Fractie

« Terug

Reacties op 'Hoe verder met uitvoerende taken openbare ruimte?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.