Wijkaanpak

Almelose wijkaanpak

Een wijk waarin het fijn wonen is en waar mensen naar elkaar omzien draagt in belangrijke mate bij aan het welbevinden van de inwoners van Almelo. Maar om dat te bereiken is meer nodig dan de huidige aanpak, vindt de ChristenUnie fractie. De voortgang van de Almelose Wijkaanpak stagneert. Projecten zijn gestopt vanwege gebrek aan ondersteuning. Wijkverenigingen klagen dat hun rol nog steeds niet duidelijk is. Er zijn discussies over subsidies, terwijl het GSB budget voor wijkbladen niet wordt gebruikt. Wijkcommissies dreigen hun werkzaamheden te stoppen.

Het kenmerkende van de huidige Almelose Wijkaanpak is dat de wijkbewoners alleen betrokken worden bij gerichte kortlopende projecten. De bewaking van de leefbaarheid is vooral opgedragen aan professionals. Naar onze mening moet dat veranderen. De wijkbewoners en maatschappelijke organisaties in de wijk moeten weer mede verantwoordelijk worden voor de leefbaarheid in de wijk en daarbij betrokken worden. Dat vraagt om een heroverweging van de rol van wijkverenigingen en van maatschappelijke organisaties. Daaronder rekenen we ook de kerken. De raad zal moeten aangeven hoeveel geld Almelo voor een nieuwe wijkaanpak over heeft. Het huidige budget voor de wijkaanpak is absoluut onvoldoende en staat in geen verhouding tot de beoogde investeringen als in stoere zaken als het poppodium of de internationale sporthal. Maar de raad blijkt nog niet toe te zijn aan een evaluatie.

Bij de behandeling van de begroting 2008 heeft de fractie van de ChristenUnie een motie ingediend om de wijkaanpak te evalueren. Onze motie werd verworpen. De ChristenUnie fractie heeft daarom -samen met de PvdA- haar visie over een goede wijkaanpak op papier gezet en aan de raad in een informatieavond gepresenteerd en besproken in januari 2008. Bij de raad in februari 2008 hebben we ook onze visie op de wijkcentra duidelijk naar voren gebracht. Wij willen het aantal wijkcentra niet verminderen.