CU pleit voor een heldere keus voor de volksgezondheid en tegen drugs

wietdinsdag 29 maart 2016 23:00

In verschillende gemeenten worden door verschillende partijen moties ingediend om de verkoop van softdrugs te reguleren. Op 29 maart probeerde D66 het in Almelo weer eens. Als ChristenUnie zijn we hier niet voor. De motie van D66 werd vooralsnog aangehouden (niet in stemming gebracht).

Het tweeslachtige drugsbeleid is de laatste tientallen jaren een bron van ellende geweest. Het doel, softdrugs buiten de criminaliteit houden, is niet bereikt. In plaats daarvan is het beleid een enorme impuls geweest voor de groei van de georganiseerde criminaliteit. Drugs zijn ‘gewoon’ geworden en hebben veel verslaafden tot slachtoffer gemaakt. Gelukkig is mede door invloed van de ChristenUnie het aantal coffeeshops, vooral in de buurt van scholen, sterk teruggedrongen. Wietplantages worden stelselmatig opgerold. Maar er blijven problemen.

Daarom is een bestuurlijke werkgroep cannabisbeleid (zgn Commissie Sneiders) ingesteld en zij hebben dit ook geconcludeerd en pleiten voor een vernieuwd softdrugsbeleid. De werkgroep heeft zijn rapport getiteld "Het failliet van het gedogen: Op weg naar de cannabiswet" aangeboden aan het VNG-bestuur. De VNG gaat bijeenkomsten organiseren en bespreekt het rapport de komende maanden met de leden. Een standpuntbepaling volgt tijdens de ALV op 8 juni 2016.

De commissie formuleert drie doelstellingen, waar wij ons goed in kunnen vinden:
1. Het beschermen van de volksgezondheid tegen de risico’s van cannabisgebruik;
2. Het verminderen van overlast en onveiligheid als gevolg van cannabisproductie, -handel en -gebruik;
3. Het aanpakken van de georganiseerde criminaliteit die achter de cannabisproductie en -handel zit en de ondermijning als gevolg daarvan.
Met we wijze waarop de commisie uitvoering wil geven aan deze doelstellingen is de ChristenUnie minder gelukkig. De commissie ziet cannabis als iets dat er inmiddels bijhoort er stelt voor dat de gemeenten de hele keten van kweek tot verkoop gaan reguleren. Ons inziens lost dat de echte problemen als verslaving en criminaliteit niet op. De ChristenUnie kiest voor:

  • Een einde aan het gedoogbeleid. Coffeeshops verdwijnen uit het straatbeeld, en op straat en in publieke ruimten geldt een blowverbod.
  • Een nultolerantie voor gebruik van en beschikken over drugs, voor drugstoeristen en drugsrunners.
  • De verdwijning van het onderscheid tussen hard- en softdrugs.
  • Methadonprogramma’s of heroïneverstrekking aan verslaafden alleen wanneer zij zijn gericht op afkicken.
  • Verbeurdverklaring van huizen en ruimten waarin wietplantages worden aangetroffen, als dit verwijtbaar is aan de eigenaar.
  • Investeren in preventie door de overheid omdat alleen verbieden het probleem niet oplost. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen over de gevaren van drugs.
  • Begeleiding van verslaafden. Wij laten verslaafden niet in de steek. Zij moeten kunnen blijven rekenen op begeleiding om los te komen van hun verslaving.

D66 kwam, gesteund door de commissie Schneiders, via een motie met het voorstel om te gaan experimenteren in Twente met het reguleren van de wietketen. Onderstaand vind u de bijdrage van Wouter Teeuw:

"De bestuurlijke werkgroep cannabisbeleid pleit voor vernieuwd softdrugsbeleid. De werkgroep heeft een rapport aangeboden aan het VNG-bestuur. De VNG gaat bijeenkomsten organiseren en bespreekt het rapport de komende maanden met de leden. Een standpuntbepaling volgt tijdens de ALV in juni 2016.

Het rapport nodigt uit tot discussie. Onderhavige motie geeft dat ook aan bij zijn constateringen. Er leven echter verschillende opvattingen over de problematiek en de gewenste oplossingsrichtingen. Maar voor D66 Almelo kunnen de fases van beeldvorming en oordeelsvorming wel worden overgeslagen. Ook het standpunt van de VNG hoeft niet te worden afgewacht. Via een motie wordt de raad direct gevraagd of hij kan instemmen met de conclusies en aanbevelingen van de commissie Schneiders. Er lijkt een strategisch moment te zijn gekozen om deze, op het laatste moment voor het paasweekend ingestuurde motie, erdoor te krijgen. Vandaag hebben we een overvolle raadsagenda, en de meeste fracties zullen op tweede paasdag ook niet hebben vergaderd. Discussie ongewenst? De ChristenUnie wil D66 oproepen om deze motie terug te trekken, en een beeldvormend politiek beraad over deze kwestie aan te vragen. Gewoon de normale weg.

In ieder geval is de ChristenUnie geen voorstander is van een gereguleerde keten van teelt tot verkoop onder gemeentelijk toezicht. We zijn het met de commissie Sneiders eens dat het huidige gedoogbeleid failliet is en zien ook graag dat er een einde komt aan de gedoogsituatie rond softdrugs. Maar ons inziens is dit beleid nooit succesvol geweest. Ook de commissie geeft aan dat het gedoogbeleid niet heeft geleid tot de maakbare samenleving die wij wensten, integendeel, georganiseerde criminaliteit was het gevolg. Regulering van de hele keten door de gemeente gaat dit ons inziens niet oplossen. Dat geeft de commissie Sneiders feitelijk zelf ook al aan: “We hebben niet de illusie dat we met dit scenario de georganiseerde criminaliteit oplossen [….] We geloven dan ook niet in grote capaciteitsbesparingen door de keuze voor dit scenario. Sterker nog, […]”). De ChristenUnie pleit voor een heldere keus voor de volksgezondheid en tegen drugs. De nadelen van drugs zijn te groot om het te legaliseren. Wij kennen D66 als een partij die opkomt voor onderwijs, en daarmee voor de jeugd. Als je echter echt hart hebt voor de jeugd, wetende wat cannabis doet met het brein van jongeren, dan was deze motie er nooit geweest. Zo leer je de mensen kennen. Als D66 deze motie niet intrekt zullen wij dan ook tegen deze motie stemmen."

Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'CU pleit voor een heldere keus voor de volksgezondheid en tegen drugs'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.