Sportaccomodaties

Omgang van college met burgers en organisaties

Naar de mening van de ChristenUnie fractie gaat het college regelmatig onzorgvuldig om met de burgers en organisaties in Almelo. Dat vinden wij zorgwekkend. Daarom hebben we daar speciaal aandacht voor gevraagd bij discussies/voorstellen over:

Nota Buitensportaccommodaties

De ChristenUnie fractie had moeite met de nota. En wel om de volgende redenen:

  • Er is nauwelijks sprake van een visie. Onduidelijk is wat men precies wil bereiken. Wij hebben er daarom voor gepleit om in elke wijk een voorziening te maken voor voetbal, basketbal, tennis. Kunstgras maakt dit mogelijk. (Kleinschalige) sportvoorzieningen hebben een belangrijke functie in een wijk.
  • Er is bij clubs veel onvrede over de gang van zaken en de communicatie.
  • Er wordt voorgesteld dat er in de westelijke groene long een nieuwe grootschalige sportlocatie, de zgn. flexlocatie, komt. Hiertegen ontstaat verzet van LTO en boeren in het gebied.
  • Een belangrijke tekortkoming is dat er in de nota staan geen alternatieven staan vermeld. Daardoor kan de raad de keuzes niet beoordelen en dus haar taak onvoldoende uitvoeren.
Onvrede bij sportverenigingen

Uit discussies bleek dat er bij diverse sportverenigingen onvrede leeft over de manier waarop de nota tot stand is gekomen. Zowel van DVO 71, als van Oranje Nassau als van AVC Heracles heeft de raad daarover een brief gekregen. Wij vinden het zorgwekkend dat niet meer geïnvesteerd is in overleg om tot overeenstemming te komen.

Hiervoor hebben we tijdens de discussie op de volgende manier aandacht gevraagd:

DVO 71

"De ChristenUnie fractie heeft grote moeite met de manier waarop met DVO 71 wordt omgegaan. We begrijpen niet waarom het college ernaar streeft dat deze zaterdagclub zich bij de zondagclub Rietvogels aansluit. Nu het bestuur van DVO 71 aangeeft dat niet te willen, vinden wij dat het college dit moet accepteren. We hopen dat het college daartoe bereid is. Naar onze mening moet er eerst duidelijk zijn welke samenwerking er wel mogelijk is, voordat de toekomstvisie wordt vastgesteld.”

Op ons aandringen heeft de wethouder bevestigd dat het college een sportclub niet kan dwingen om te fuseren met een andere club.

Oranje Nassau

“In de nota worden geen argumenten genoemd waarom juist Oranje Nassau moet verhuizen en niet een van de andere sportverenigingen. Ook lezen we niet welke alternatieven zijn afgewogen. Dit maakt het voor de raad onmogelijk om deze keuze te beoordelen. Maar het is ook onzorgvuldig richting het bestuur en leden van ON. Zij hebben er recht op dat deze keuze ook richting hen goed wordt beargumenteerd. We vinden dat de raad eerst inzicht moet hebben in de afgewogen alternatieven en de voor- en nadelen. Eerder kan en wil de ChristenUnie fractie over de verhuizing van ON geen besluit nemen.”

Geen enkele andere fractie heeft hier verder aandacht voor gevraagd.

AVC Heracles
De ChristenUnie fractie vindt dat eerst de voor- en nadelen van handhaving van AVC Heracles op de huidige locatie met de raad besproken moeten worden, voordat wij kunnen instemmen met een studie naar verplaatsing. Vooral ook omdat verplaatsing een extra belasting van het buitengebied betekent.”

Flexlocatie

Het college stelt voor om in de westelijke groene long een flexlocatie aan te leggen. Wij vinden dit ongewenst. Daarom hebben we er voor gepleit dat ook andere alternatieven worden onderzocht. Daarom hebben we een motie van de VVD gesteund, waarin daarom gevraagd werd. Helaas kreeg deze motie geen meerderheid, omdat de PvdA en CDA fractie instemmen met de flexlocatie.

Uiteindelijk is de nota ongewijzigd aangenomen, met de toezegging dat bij de verdere uitwerking er notities komen die aan de raad zullen worden voorgelegd.

De ChristenUnie fractie heeft niet ingestemd met de nota.