Motie behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s aangenomen

nieuwestadhuisdinsdag 11 februari 2020 21:37

De Almelose rekenkamer functioneert goed. Er is bewust gekozen om, naast externen, ook raadsleden lid te maken. Wouter Teeuw is een van de drie raadsleden in de rekenkamer. Mogelijk wil het Rijk echter raadsleden verbieden lid te zijn. Op initiatief van Lokaal Almelo Samen tekent de Almelose Raad bezwaar aan.

Onzestaande motie, mede ingediend door de fractie van de ChristenUnie, werd met 32 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen

MOTIE
Initiatiefnemer: Lokaal Almelo Samen (LAS)
Mede-indiener(s): Leefbaar Almelo, ChristenUnie (CU), Forum voor Rechts (FvR)
Titel motie: Behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 11 februari 2020

Constateert dat:
- De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een nieuwe wet op de lokale Rekenkamers voorbereid heeft.
- De Minister de rekenkamerfunctie wil afschaffen, zodat raadsleden geen lid (onderzoekend of adviserend) meer mogen zijn van de (lokale) rekenkamer.
- Dit voornemen vooral gestoeld is op het feit dat er in Nederland 50 zgn. slapende rekenkamers zijn.
- De overige 305 Nederlandse gemeenten goed functionerende rekenkamer(functie)s hebben.
- De Minister deze slapende rekenkamers met de nieuwe wet wil dwingen om maatregelen te nemen om de lokale rekenkamer leven in te blazen.
- Een wetswijziging zonder gemeentelijk draagvlak de relatie rekenkamer versus raad niet ten goede zal komen.
- De VNG geen voorstander is van genoemde wetswijziging.
- De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de Tweede Kamer oproept de lokale autonomie van gemeenteraden te erkennen bij hebt invullen van de lokale rekenkamer.
- Landelijk CDA, VVD en D66 grote vraagtekens zetten bij de voorgestelde wetswijziging.
- Volgens de VNG er weinig steun is onder de gemeenten voor een dergelijke wetswijziging.

Overweegt dat:
- Het van belang is dat de verbinding tussen rekenkamer en raad o.a. door de aanwezige raadsleden tot stand gebracht wordt en blijft.
- Door de wetswijziging actieve participatie van raadsleden als rekenkamerlid wordt uitgesloten.
- De onafhankelijkheid van een rekenkamer betrekking heeft op het onderzoek en hangt niet af van de deelname van raadsleden.
- De raad door dit wetsvoorstel nog meer op afstand van de rekenkamer komt
- Het van belang is, dat gemeenten hun lokale autonomie behouden in de keuze van de vorm van de lokale rekenkamer.
- Het beperken van die keuze niet de oplossing is voor de slapende rekenkamers.
- Het Rijk een geoormerkt (basis)budget beschikbaar zou kunnen stellen voor alle gemeenten, afgestemd op de omvang van de gemeentes, temeer daar een financiële doorrekening voor de invoeringskosten ontbreekt.
- Almelo een goed functionerende rekenkamerfunctie heeft met externe onderzoekers en adviserende raadsleden.

Verzoekt het College om:
- Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal kenbaar te maken dat de wettelijke mogelijkheid om lokale autonomie te hebben bij het kiezen van een rekenkamermodel behouden moet blijven.
- Deze motie kenbaar te maken aan alle andere gemeenten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Motie behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s aangenomen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.