Parkeervisie

autosvrijdag 23 oktober 2015 10:26

Dinsdag in de raad gaat het parkeerbeleid van tafel. Maar hoe moet het dan wel? De ChristenUnie pleit voor een beleid gebaseerd op drie uitgangspunten: (1) Parkeerbeleid is een middel, geen doel; (2) Parkeerbeleid moet kostendekkend zijn; en (3) Derden moeten niet gefrustreerd worden door het parkeerbeleid.

In de bijlage vind u de motie die disdag a.s. door 10 partijen, waaronder de ChristenUnie wordt ingediend. Deze motie geeft het college opdracht om met een nieuw voorstel voor het parkeerbeleid te komen. Een van de punten die daarin geregeld moet worden is gratis parkeren op zondag. Het huidige voorstel pleit ervoor om alleen (!) op koopzondag het parkeren gratis te maken. Wij staan ervoor dat op alle zondagen kerkgangers in de binnenstad geen last hebben van parkeerbeleid waar ze zelf niet om gevraagd hebben. Iets dat de wethouder overigens al eerder had toegezegd (zie ons eerdere bericht van 17 september 2014)!

Waar het huidige beleid van tafel gaat, moet er nieuw beleid komen. Onderstaand vind u de uitgangspunten en concrete beleidspunten die wij voorstellen. Maar eerst plaatsen we het parkeerbeleid in historische context en lichten we ons standpunt toe over parkeertarieven en blauwe zones.

Historische context

Betaald parkeren is ingevoerd om parkeeroverlast in de binnenstad tegen te gaan. Er waren teveel auto's voor het aantal beschikbare plekken op straat. Het creëren van meer parkeerplaatsen op straat was onmogelijk (ruimtegebrek) of onwenselijk (zeeën van koekblikken). Het creëren van nieuwe plekken in parkeergarages was wel mogelijk. Het beprijzen van (straat)parkeren had twee gewenste effecten:

   1. Parkeren verplaatste zich van de straat naar de garages.
   2. Mensen werden geprikkeld om met de fiets (of bus) te komen.

Beide effecten brachten de balans terug tussen het aantal auto's en het aantal parkeerplaatsen. Maar er waren ook ongewenst effecten:

   3. Mensen werden minder geneigd naar de stad te gaan, maar dit was in de gloriedagen van de binnenstad niet echt een probleem (want waar had je anders een V&D en HEMA?).

   4. Parkeeroverlast net buiten het betaald-parkerengebied, vaak door mensen die werken binnen dat gebied.

Tenslotte was er een effect op de gemeentelijke financiën:

   5. Van de parkeeropbrengsten kon de gemeente parkeergarages bouwen en een handhavingsorganisatie opzetten.

Sinds de invoering van betaald parkeren is er wel wat veranderd in de binnenstad. Het aantal bezoekers aan de binnenstad is drastisch afgenomen (oorzaak o.a. veranderingen in de detailhandel). Daardoor is de behoefte aan regulering afgenomen (effecten 1 en 2). Sterker nog, veel mensen (m.n. winkeliers) zien het betaald parkeren juist als een probleem, omdat het bezoekers zou weerhouden om naar de binnenstad te komen (effect 3), ten gunste van wijken en omliggende gemeenten. Bovendien is het financiële effect (effect 5) de laatste jaren omgeslagen van een voordeel naar een nadeel: de opbrengen voor de gemeente liepen terug, terwijl de kosten gelijk bleven.

Parkeertarieven

Op basis van bovenstaande analyse trekken wij een aantal (politieke) conclusies om de hoogte van parkeertarieven te bepalen.

Dat het aantal bezoekers aan de binnenstad van Almelo is afgenomen, betekent niet dat er nu opeens genoeg (straat)parkeerplaatsen zijn. Regulering blijft nodig (bovenstaande effecten 1 en 2). Anders krijgen we opnieuw parkeeroverlast. Dat betekent niet meer bezoekers, maar wel meer mensen die in auto's rondrijden op zoek naar een plekje. Dit is onwenselijk, zeker ook voor de winkels. De ChristenUnie vindt wel dat de reguleringsbehoefte leidend moet zijn voor het parkeerbeleid. Dus op plekken (en tijden?) waar de parkeerdruk hoog is, moet het tarief ook hoger zijn dan op plekken waar de parkeerdruk laag is.

Maar wat de ChristenUnie óók vindt, is dat parkeren kostendekkend moet zijn. Nu de opbrengsten voor de gemeente zijn teruggelopen, moeten de kosten voor de gemeente (handhaving en garages) ook omlaag. Voor handhaving is dit duidelijk: minder regulering vereist ook minder handhaving. De kans dat zwartparkeerders binnen een uur beboet worden is nu bijna 100%. Is dat echt nodig? Grondig snoeien in Parkeerbeheer dus. Voor parkeergarages ligt het lastiger: die garages zijn er nu eenmaal en kunnen niet zomaar afgeschreven of afgestoten worden (zeker niet in de huidige markt). De garagekosten zijn dus niet zomaar weg te snoeien. Voor de ChristenUnie is het ongewenst dat deze kosten op de algemene middelen drukken. Dat zou neerkomen op het subsidiëren van automobiliteit. De parkeertarieven moeten dus tenminste deze kosten afdekken.

Voor de ChristenUnie is duurzaamheid belangrijk. Wij zien liever dat mensen op de fiets naar de stad komen dan met de auto. Maar we zien ook in dat we op dit moment al blij mogen zijn dat mensen überhaupt naar de stad komen, dus modaliteitsbeïnvloeding heeft voor ons nu een ondergeschikte rol in het bepalen van de parkeertarieven. (Dit neemt niet weg dat wij vóór stimulerende maatregelen zijn zoals parkeerplekken voor deelauto's en elektrische laadpunten.)

Blauwe zone

Beprijzing (parkeertarieven) is niet de enige manier waarop een gemeente kan reguleren. Een (tijdelijk) parkeerverbod is een andere mogelijkheid. Blauwe zones zijn een soort van tijdelijk parkeerverbod (na 1 of 2 uur gratis te hebben geparkeerd). Almelo heeft blauwe zones ingevoerd om parkeeroverlast aan de rand van het centrum tegen te gaan (bovenstaande effect 4).

Auto's geparkeerd nèt buiten het betaald parkeren geven overlast in binnenstedelijke woongebieden. Dat is een gevolg van abrupte overgangen in het parkeerregiem (straat van €2,- per uur naast straat van €0,-). Het uitbreiden van betaald-parkerengebied is geen oplossing. Dat verplaatst het probleem enkel, en kan leiden tot een te groot gebied om te handhaven. Maar de oplossing van blauwe zones vinden wij ook niet ideaal. Betaald parkeren en blauwe zones zijn twee compleet verschillende vormen van regulering, en als die naast elkaar liggen, levert dat nog steeds overgangsverschillen op (straat van €2,- per uur naast straat van € 0,- voor eerste uur, daarna parkeerverbod). De ChristenUnie wil abrupte overgangen voorkomen en pleit voor het naar buiten toe afbouwen van parkeertarieven (concentrische zones) en het opheffen van het verschil tussen betaald parkeren en blauwe zones (bv. altijd eerste 20 min. gratis, daarna automatisch betalen). Betalen via smartphone maakt het mogelijk om eigenschappen van blauwe zones en  betaald parkeren in elkaar te schuiven.

Uitgangspunten parkeerbeleid

Om de parkeerdiscussie beter in te kaderen, stelt de ChristenUnie voor om het parkeerbeleid te baseren op 3 uitgangspunten, die de gemeenteraad zou moeten vaststellen:

1. Parkeerbeleid is een middel, geen doel. Doel is dat mensen hun auto kwijt kunnen bij een bezoek aan de binnenstad, en liefst niet op straat, maar in de garages. Is er op dit gebied geen probleem, dan hoef je dus ook niet te reguleren. Onnodige regelzucht leidt alleen maar tot administratie en frustratie.

Beleidspunten die hierbij passen zijn:

 • Geen 24/7 betaald parkeren. 's Nachts en op zondag(ochtend) is er geen reden voor betaald parkeren.
 • Hoe dichter bij het kernwinkelgebied, hoe hoger de tarieven. Tarieven naar de randen van de binnenstad toe afbouwen (concentrische zones).
 • Parkeergarages goedkoper dan parkeren op de openbare weg.
 • Betaling zoveel mogelijk via smartphone. Met een app kun je “slim parkeerbeleid” toepassen (bv. variëren in plaats en tijd).

2. Parkeerbeheer moet kostendekkend zijn. Parkeren mag de gemeente per saldo geen geld kosten. Want dan gaat het ten koste van andere voorzieningen.

Beleidspunten die hierbij passen zijn:

 • Geen 24/7 gratis parkeren in de binnenstad.
 • Controle op straat en bemensing van de parkeergarages substantieel terugbrengen, zeker op rustige momenten. De bezetting van Parkeerbeheer hierop aanpassen: opdracht (dus geen vriendelijk verzoek) aan Stadstoezicht om structureel te bezuinigen (terug in FTE's).
 • Pakkans zwartparkeerders hoeft geen 100% te zijn.
 • Zo weinig mogelijk blauwe zones. Blauwe zones kosten de gemeente geld, terwijl ze niets opleveren. Het idee achter blauwe zones (een korte tijd gratis parkeren) kan wel gecombineerd worden met betaald parkeren (smartphone).
 • Een verhoging van het parkeertarief om extra winst te generen (taakstelling) wordt als een opslag zichtbaar gemaakt.

3. Derden moeten niet gefrustreerd worden door het parkeerbeleid. Er zijn meer belanghebbenden dan alleen de bezoekers van de binnenstad als winkelhart van Almelo. Dan hebben we het vooral over bewoners, kerkgangers en hulpverleners.

Beleidspunten die hierbij passen zijn:

 • Betaald parkeren in bewonersgebieden binnenstad, om parkeren door winkelbezoekers te ontmoedigen.
 • Winkeliers en werkgevers laten hun personeel op eigen grond of in een parkeergarage parkeren.
 • Gemeente betrekt buurtbewoners intensief bij het parkeerbeleid. Geen bureau-evaluatie, maar buurt voor buurt naar de mensen toe gaan.
 • Geen betaald parkeren op zondag(morgen) en 's nachts ('s avonds). De winkels zijn dan dicht, maar kerken (vrijwilligers, ouderen) zijn dan juist actief.
 • Goede voorzieningen voor parkeren hulpverleners (artsen, thuiszorg) en mindervaliden.
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie Parkeren_27 oktober 2015370.2 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug

Reacties op 'Parkeervisie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.