Duurzaamheid centraal in afvalbeleid

DSCN2676woensdag 04 maart 2015 09:29

De ChristenUnie heeft gisteravond haar steun uitgesproken voor een stapsgewijze vergroening van het afvalbeleid in Almelo. In het afgelopen jaar heeft de gemeente aan veel mensen een eigen papiercontainer en een grotere groencontainer gegeven. Blik en kartonverpakkingen mogen sinds kort bij het plastic. De grijze container is daardoor minder snel vol. Goed nieuws voor het milieu dus.

Dit jaar gaat de gemeente op verschillende plekken in de stad ondergrondse containers voor de verschillende typen afval bouwen (milieuparken). Ook zal de grijze container straks minder vaak geleegd worden (4- in plaats van 2-wekelijks). Hoe verdere vervolgstappen er uitzien, kon wethouder Cornelissen gisteravond niet zeggen. Dat is afhankelijk van technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Mogelijk komen dan de flats aan de beurt. Mogelijk worden er meer milieuparken aangelegd, zodat het aan huis ophalen van restafval helemaal niet meer nodig is. Dat er vervolgstappen nodig zijn, daar zijn de meeste partijen het wel over eens. Want er moet meer gerecyceld worden. Cornelissen heeft aan de ChristenUnie toegezegd dat hij de gemeenteraad daarbij zal betrekken.

Hieronder de bijdrage van Michiel van Heek in de eerste termijn:

Voor onze fractie is duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Als ik even van Almelo mag uitzoomen naar de aarde, dan zie ik een wereldbevolking, een wereldeconomie die uit haar voegen barst, een toenemende schaarste van natuurlijke hulpbronnen, en een geopolitieke situatie die maakt dat we niet teveel van het buitenland afhankelijk willen zijn. Voor de ChristenUnie is het onvermijdelijk dat we voorsorteren op een circulaire economie. Daarbij hoort de afvalhiërarchie: reduce, reuse, recycle en dus zo min mogelijk de verbrandingsoven in. Kosten zijn voor ons ook belangrijk, maar het mooie is dat duurzaamheid en kostenbesparing hier hand in hand gaan. En ja, dat betekent een kleine gedragsverandering voor de burger: wat vaker op het fietsje naar de plastic container, waar nu gelukkig ook blik en kartonverpakkingen in mogen. We moeten deze gedragsverandering wel goed communiceren. Want hoe noodzakelijk het ook is, ook wij merken dat er in de samenleving veel onrust is over dit onderwerp.

Vragen aan het college:

- Reduse en reuse. Zie ik niets over terug in het raadsvoorstel. Heeft de gemeente een visie op consuminderen? Concreet geval: organisaties die gebruikte kleding inzamelen, zoals het Leger des Heils, klagen over de kosten die gemeenten rekenen voor inzamelingscontainers. Wat zijn die kosten in Almelo? En staan die in verhouding tot de maatschappelijke c.q. milieubaten?
- Recycling van papier. Inzameling hebben we als gemeente afgenomen van kerken en verenigingen in de verwachting dat papier beter gescheiden zou worden. Maar is die verwachting ook uitgekomen - zijn daar inmiddels cijfers van?
- Restafval. Volgens de stukken is 50 kg per persoon per jaar alleen haalbaar bij omgekeerd inzamelen. Het collegevoorstel kiest voorlopig niet voor omgekeerd inzamelen, maar houdt wel vast aan aan die 50 kg. Hoe gaan we dat realiseren? Wanneer? En wat gaan we doen als we het niet halen? Gaan we ook tussentijds evalueren?
- In Almelo wonen veel mensen in flats. Die hebben een ondergrondse container voor alleen restafval. Missen we daar niet een enorme doelgroep voor gescheiden inzamelen?
- Kosten. Is serieus gekeken naar de oplossing die de ChristenUnie in het verleden heeft voorgesteld? Is een eerlijke kostenvergelijking gemaakt met de variant waarbij er meer milieuparken worden aangelegd en restafval niet meer huis aan huis wordt opgehaald?

Afsluitend aan het eind van het debat:

Alles staat of valt met een goede uitvoering. Overvolle containers, containers omgeven met zwerfvuil, containers op te grote afstand moeten voorkomen worden. Wij verwachten dat een succesvol afvalbeleid staat of valt met dit soort uitvoeringsaspecten. En met een goede communicatie natuurlijk.

Labels

« Terug