Vernieuwing proces collegevorming

stadhuis624x270dinsdag 01 april 2014 16:45

Een verdere verbetering van de bestuurscultuur in Almelo is een van de punten die (ook voor de ChristenUnie) hoge prioriteit heeft. Een goed begin is het halve werk. Daarom wordt ook de vorming van een college op nieuwe wijze aangepakt. De ChristenUnie juicht dit toe.

Hoe ging dat vroeger soms? Na de verkiezingen gaan een aantal partijen een samenwerking aan (coalitie), zij maken een coalitieprogramma en er wordt een nieuw college (burgemeester en wethouders) samengesteld die gaat werken op basis van een collegeprogramma. Het hele proces kan zomaar afgerond zijn voordat de raad er echt aan te pas komt.Dat kan ook anders. De raad is immers het hoogste orgaan en het college moet uitvoeren wat de raad zegt.

De vernieuwing in de aanpak zit er vooral hier in dat eerst de raad aangeeft wat de prioriteiten zijn voor de komende vier jaar, en wanneer men die wil behandelen. Dit zogenaamde raadsprogramma is de basis om verder uit te werken tot een collegeprogramma. Zoals informateur Bert Meulman het zegt: "In het collegeprogramma gaan we het raadsprogramma verdiepen met bijvoorbeeld de invulling van data en bedragen." Het collegeprogramma is de kop op het raadsprogramma. Daarbij is het de bedoeling zoveel mogelijk partijen aan boord te houden die dit collegeprogramma dragen. Pas daarna komen zaken als coalitie en wethouders aan de orde (de formatie).

De ChristenUnie Almelo heeft voor het raadsprogramma de volgende onderwerpen ingebracht:

1.

Minder overheid, meer samenleving (bestuurscultuur)

 

De ChristenUnie gaat voor de eigen verantwoordelijkheid van burgers en goed burgerschap. De gemeente stimuleert en ondersteunt burgers om hun eigen kracht in te zetten voor Almelo. Echter: De gemeente is er voor de burgers, en niet andersom. Participatie betekent niet dat de burger de (financiële) problemen van de gemeente oplost. Niet alleen taken, maar ook geld overhevelen dus. Feitelijk overheidsparticipatie in plaats van burgerparticipatie. Daarbij past geen heersende, maar een luisterende en dienende gemeente.

2.

Samenwerking met maatschappelijke organisaties

(sociale agenda)

Probleemsituaties moeten zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en adequaat worden aangepakt om escalatie te voorkomen. Dit vereist een intensieve samenwerking met en tussen alle beleidsvelden en instanties waar de problemen spelen en /of bekend zijn. De gemeente werkt intensief samen en ondersteunt ‘vindplaatsen van armoede’ zoals bijvoorbeeld de Voedselbank, de Boodschappenmand, SchuldHulpMaatje, EZRA Foudation, Stichting Present, LifeCenter en kerken.

3.

Duurzame stad

 

Klimaatverandering is verweven met onze energie-intensieve economie. De gemeente Almelo kan een duidelijke, langjarige keuze maken voor duurzaamheid. Burgers en bedrijven worden gestimuleerd om energie te besparen. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. Almelo loopt voorop in toekomstbestendig waterbeheer, duurzame woningen, scheiden van afval, het stimuleren van OV en fietsgebruik en biologische landbouw.

4.

Keuzevrijheid burger

 

De ChristenUnie Almelo komt op voor de keuzevrijheid van burgers om zorg, onderwijs of kinderopvang te verkrijgen die past bij hun situatie en levensovertuiging. De gemeente zal moeten garanderen dat er voldoende variëteit is en dat toegang tot zorg vanuit een specifieke identiteit mogelijk blijft. Organisaties worden ook gelijk behandeld ongeacht religieuze achtergrond of cultuur.

5.

Creatieve stad

 

De ChristenUnie pleit voor een binnenstad (1) waarin kleine ondernemers worden beschermd en winkels worden geconcentreerd in een compacter centrum, (2) die een hoge bevolkingsdichtheid kent en waarin wonen wordt gestimuleerd, en (3) waar cultureel erfgoed –zoals het oude stadhuis– wordt beschermd. Zo voorkom je leegloop en zet je stappen naar Almelo als creatieve stad met een regionale aantrekkingskracht.

Labels

« Terug

Reacties op 'Vernieuwing proces collegevorming'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.