Raad 26 september 2006: inbreng over de Verordening WMO

wmo_kopdinsdag 26 september 2006 14:08

Voorzitter,
Voor de ChristenUnie fractie is de WMO een heel belangrijk onderwerp. Immers de WMO heeft vooral betrekking op de zwaksten in de samenleving. Naastenliefde is een van de kernpunten van ons Christen zijn. En ook de overheid is er naar onze mening vooral om de zwakken in de samenleving te beschermen.
Ik hoop dat die christelijke betrokkenheid blijkt uit onze inbreng van vanavond.
 
Wijze van behandeling
De ChristenUnie fractie heeft grote moeite met de gang van zaken. Dat is wel duidelijk geworden uit de vele vragen die we in de voorbereidende raad van 19-6-06 hebben gesteld.
Afgelopen week hebben we de schriftelijk antwoorden op onze vragen ontvangen. Waarvoor onze dank. Maar helaas zijn diverse “politieke” vragen o.a. over de eigen bijdrage, de aanbestedingsprocedure, de inspraak en de wijze van behandeling niet beantwoord. Ook hebben wij het verslag van de voorbereidende raad van 19-9-06 nog ontvangen.

Sinds 28 februari 2006 is er door de raad niet meer over de WMO gesproken, terwijl we wel elke week over het Binnenstadsplan praten.
Nu moet de verordening in een sneltreinvaart worden vastgesteld. Tijd voor een inhoudelijke discussie over de gevolgen van de invoering van de WMO ontbreekt. En dit terwijl de huidige WVG-verordening al 5 jaar oud is.
Terwijl er landelijk veel discussie is over de VNG modelverordening en reacties op opmerkingen pas recent bekend zijn moeten wij al een beslissing nemen.
De ChristenUnie fractie vindt dat onverantwoord.

De invoering van de WMO heeft directe gevolgen voor de zwaksten in onze samenleving. Alleen dat al vraagt om een zorgvuldige invoering.

Naar onze mening is de enige reden voor alle haast de wens van het college om per 1-1-07 als gemeente de huishoudelijke hulp te kunnen aansturen. De wethouder heeft dit bevestigd. Dat blijkt ook uit het raadsvoorstel op blz. 4 onder punt 2.
Maar laten we de discussie dan ook tot de huishoudelijke hulp beperken. Wij zullen daar een amendement over indienen. Naar onze mening ontstaat er zo ruimte voor een inhoudelijke discussie over de wvg-voorzieningen. Zo laten we als raad zien dat juist de belangen van kwetsbare burgers bij ons in goede handen zijn.

Eigen bijdragen
De ChristenUnie fractie vindt dat de beleidskaders voor de eigen bijdragen door de raad moeten worden gesteld. Immers de manier waarop en de voorzieningen waarvoor eigen bijdragen worden gevraagd zijn politieke keuzes. Ook landelijk is daarover nog een heftige politieke discussie gaande.
Het is naar onze mening dus niet zo dat de gemeente wordt gedwongen om maximale eigen bijdragen te heffen, zoals door de wethouder wordt gesteld. De regering geeft gemeenten juist bewust beleidsvrijheid.
De ChristenUnie pleit voor een zorgvuldige discussie over de eigen bijdragen. We moeten absoluut voorkomen dat onbedoelde negatieve effecten ontstaan.
Ook daarover dienen we een amendement in.

Inspraak
De WMO wet schrijft in art. 11 voor dat “het college ingezetenen van de gemeente en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen betrekt bij de voorbereiding van het beleid”.
Dat is naar onze mening iets anders dan een reactie vragen op een al opgestelde notitie.
Nu wordt diverse instanties afzonderlijk om een reactie gevraagd. Zo ontbreekt de afstemming en gezamenlijke verantwoordelijkheid.
En uit het eindverslag van de inspraak blijkt dat deze vorm van inspraak nauwelijks heeft geleid tot aanpassing van de conceptverordening.
Om burgers en organisaties goed bij de beleidsvoorbereiding te kunnen betrekken is er naar onze mening één adviesraad nodig, waarvan de verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Daarvoor zullen we een motie indienen.
Het betrekken van burgers en organisaties bij de beleidsvoorbereiding verbetert de kwaliteit van het beleid en vergroot het draagvlak in de samenleving.

De 2e Kamer heeft een motie aangenomen waarin de gemeenten worden aangespoord om kerken bij de invoering van de WMO te betrekken, omdat kerken een belangrijke maatschappelijke functie vervullen. Daarom pleiten we nogmaals om een vertegenwoordiging van de kerken een plaats te geven in de adviesraad. De wethouder heeft hierover ook een brief ontvangen van de WMO werkgroep, die is ontstaan n.a.v. een door de ChristenUnie en het CDA georganiseerde discussieavond met de kerken in Almelo.

Aanbesteding
Tijdens de raad van 28-2-06 heeft de ChristenUnie/SGP fractie een amendement ingediend m.b.t. keuzevrijheid van de burgers. Onderdeel daarvan was dat er geen selectie van zorgaanbieders zou plaatsvinden. Dit amendement is niet in stemming gebracht omdat het amendement door de grote partijen als “te vroeg” werden bestempeld.
Ondertussen is de aanbesteding in gang gezet. Uitgangspunt daarbij is om maximaal 5 aanbieders te selecteren.
De ChristenUnie fractie vindt dat hierdoor de keuzevrijheid voor de burgers onnodig wordt beperkt. Beperking tot 5 aanbieders betekent ook dat veel van de huidige ruim 20 aanbieders hun dienstverlening moeten beëindigen. Dit betekent ook dat veel cliënten andere hulpverleners krijgen. Ons ontgaat de noodzaak hiervan.
Diverse gemeenten vinden dat 10 zorgaanbieders het minimum is om flexibel op de zorgvraag te kunnen inspelen en om de keuzevrijheid voor de burgers niet teveel te beperken. Daarom dienen wij hierover een motie in.

Evaluatie
We hebben gevraagd om een evaluatie na 1 jaar. De wethouder heeft aangegeven dat dit wat hem betreft akkoord is. Mogen we er dus vanuit gaan dat dit gebeurt?

Verordening
Tot slot willen we nog enkele opmerkingen maken over de verordening zelf. We zullen daarbij niet ingaan op de hoofdstukken 4, 5 en 6, omdat we vinden dat die nu niet moeten worden vastgesteld.

Algemeen
De WMO verplicht de gemeente om beperkingen in zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van burgers te compenseren.
Naar de mening van de ChristenUnie fractie vereist dit maatwerk. Naar onze mening past het hierbij niet om aan bepaalde voorzieningen een primaat te verlenen.
De WMO stelt de zelfredzaamheid voorop en wil komen tot een integrale aanpak. Dat is anders dan de huidige aanpak. Dat kan toch ook betekenen dat het beter is om nu extra kosten te maken om hogere kosten in de toekomst te voorkomen?
We horen graag de mening van de wethouder hierover.

Artikel 3: Hulp bij het huishouden
De ChristenUnie fractie heeft moeite met het feit dat een definitie van “algemene hulp bij het huishouden” ontbreekt. Nu kan daar ook langdurige hulp onder vallen. Dat vinden we onjuist. Bij langdurige hulp is de relatie met de cliënt van groot belang. Langdurige hulp heeft ook een functie bij het signaleren van een toegenomen of gewijzigde hulpvraag.
Door algemene hulp bij het huishouden een algemene voorziening te noemen wordt het uitgesloten van gebruik van een persoonsgebonden budget.
Voor incidentele en kortdurende hulp begrijpen we dat. Maar voor langdurige hulp beperkt dat naar onze mening onterecht de keuzevrijheid van de burger en dat is in strijd met de intentie van de wet.
In de verordening wordt aan een “algemene hulp bij het huishouden” een primaat gegeven. Dat vinden we ongewenst en onnodig. De indicatie bepaalt toch welke vorm van huishoudelijke hulp voor de cliënt het beste is?
Daarom dienen we hierover een amendement in.

Art. 32: Proceduretermijnen
Voor levering van huishoudelijke hulp zijn aparte termijnen gesteld, n.l. maximaal 5 dagen en in crisissituaties 2 dagen. Het is goed om deze termijnen ook in de verordening op te nemen.
Met de voorliggende verordening kunnen de toch al lange termijnen gewoon onder opgaaf van redenen overschreden worden. En wanneer binnen de gestelde termijn geen besluit is genomen is er sprake van een fictieve weigering.
De ChristenUnie fractie vindt dat een termijn alleen mag worden overschreden wanneer er sprake is van een aantoonbare reden. Ook vinden we dat de aanvraag moet worden toegewezen wanneer er geen aantoonbare reden is.
Ook vinden wij het gewenst dat de raad periodiek wordt geïnformeerd over de stand van zaken.
Daarom dienen we hiervoor ook een amendement in.
Tot zover mijn bijdrage in 1e termijn.

Dan zal ik nu de amendementen en moties voorlezen.  (Staan vermeld onder Moties en Amendementen)


Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Raad 26 september 2006: inbreng over de Verordening WMO'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.