Manifest ‘Waardig ouder worden 2.0’

markt944.jpgzaterdag 12 december 2020 15:19

De ChristenUnie Almelo, COSBO (waarin de ouderenbonden zijn verenigd), Zorgaccent en een aantal vrijwilligers hebben een intentieverklaring ondertekend waarin zij afspreken zich in te zetten voor een lokaal actieplan Waardig Ouder Worden 2.0!

Een samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. Dat is het ideaal van de ChristenUnie. Daartoe hebben landelijk een aantal organisaties zich achter een manifest met 10 actiepunten geschaard. Wouter Teeuw: “Met het ondertekenen van het landelijk manifest laten we zien dat we geloven in een samenleving waarin ouderen een volwaardige, betekenisvolle plaats hebben. Daarom gaan we ook in Almelo met een aantal tafelgasten aan de slag om Almelo op steeds meer punten ouderen-proof te maken.’’ De tafelgasten waren Bert Haakmeester, Rembrandt de Vries (beide COSBO), Gre Sonderman (WMO adviesraad), Harrie Korte (vrijwilliger en mantelzorger), Rienke Vedders (Pastor Eugeria) en Agnes Nijhuis (Coach bij ZorgAccent).

Ouderen hebben te maken met toenemende kwetsbaarheid maar willen tegelijk graag zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren. Met het manifest onderstrepen we hoe belangrijk het is dat ouderen meetellen in de samenleving. De toekomst van onze ouderen heeft grote prioriteit en daarom willen we ons hard maken voor de ouderen. Wij willen met dit landelijk manifest ook in Almelo aan de slag. Waardig ouder worden betekent wat de ChristenUnie betreft niet alleen goede zorg en liefdevolle aandacht, maar ook voldoende ouderenwoningen en ontmoetingsplekken. Vooral verschillendewoonvormen en het langer thuiswonen kwamen in de discussie naar voren.

De ChristenUnie heeft daarnaast de aandacht voor ouderen in Almelo direct in de praktijk gebracht door hen in een aantal verpleeghuizen een kerstboom vol kerstkransjes en kaarten met goede wensen te overhandigen. Het betrof hier zorgcentra De Koppel, Eugeria, Hoog Schuilenburg en De Greven.

Het tienpuntenplan uit het manifest luidt als volgt:

 1. Zet in op een brug tussen jong en oud; we hebben elkaar nodig
  De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat leeftijdsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan. Daarom is het belangrijk dat we met elkaar in gesprek gaan over hoe jong en oud dwars door alle mogelijke scheidslijnen heen elkaar kunnen blijven vinden en ondersteunen. We starten een brede maatschappelijke dialoog met alle generaties. Want in plaats van belangen tegen elkaar uit te spelen, moeten jong en oud schouder aan schouder staan, juist in deze tijd. Samen zijn we sterk.
 2. Investeer in generatiewoningen en kleinschalige concepten
  Er zijn nieuwe woonzorgconcepten nodig die ouderen langer thuis kunnen laten wonen en beter aansluiten bij hun wensen. Ook dit is goed voor jong én oud: bewoners van gemeenschappelijke woonvormen kunnen onderling meer voor elkaar betekenen, nieuwe kleinschalige woonvormen zorgen voor meer doorstroom op de woningmarkt en het verkleint de kloof tussen een eengezinswoning en het verpleeghuis. Daarom investeren we 1 miljard euro in (collectieve) woonvormen voor ouderen. Gemeenten worden verplicht voldoende ouderenwoningen te realiseren.
 3. Help toekomstige senioren zich voor te bereiden op de oude dag
  In de afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor het tegengaan van eenzaamheid. Nu is het tijd om meer te doen aan preventie. De overheid ontwikkelt een campagne
  ‘tijdig voorbereid op de oude dag’, met drie centrale vragen: wie staan er om mij heen, hoe blijf ik (financieel) gezond en waar kan ik (blijven) wonen?
 4. Stimuleer en beloon mantelzorgers en vrijwilligers
  Mantelzorgers zijn ondergewaardeerde steunpilaren van onze ouderenzorg. Elke gemeente moet een steunpunt Mantelzorg hebben dat mantelzorgers op weg helpt en ondersteunt. Vervangende zorg of respijtzorg moet tijdig, makkelijk en op maat beschikbaar zijn, zodat mantelzorgers het vol kunnen houden. Er komt een experiment met ‘mantelzorgsparen’: als jij uren mantelzorg biedt aan iemand buiten je eigen familie, kun je die later ‘terugkrijgen’ als je zelf zorgbehoevend wordt.
 5. Gebruik de maatschappelijke diensttijd om jong en oud bij elkaar te brengen
  De maatschappelijke diensttijd is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een plek voor jongeren om talentontwikkeling en ontmoeting te combineren. Dit is een prachtige manier om contact tussen jongeren en ouderen te bevorderen, van elkaar te leren en jongeren enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk of een baan in de ouderenzorg.
 6. Zorg voor voldoende ontmoetingsplekken voor jong en oud
  Een plek om elkaar te ontmoeten is heel belangrijk voor een wijk en in het bijzonder voor ouderen. Zoals iedere Nederlander het recht heeft op toegang tot de openbare bibliotheek op grond van de Bibliotheekwet, komt er ook een recht op ontmoetingsplaatsen, dat wordt vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning.
 7. Maak Nederland dementievriendelijk
  Het is belangrijk om te investeren in dementievriendelijke gemeenten, zodat mensen met de ziekte van Alzheimer zo lang mogelijk mee kunnen doen aan het openbare leven. Juist in gezamenlijke zorg zit meerwaarde en daarom willen we investeren in campagnes als onderdeel van de Nationale Dementiestrategie en de website www.samendementievriendelijk.nl.
 8. Investeer in passende en palliatieve zorg
  Advance care planning, waarbij ouderen hun wensen met betrekking tot zorg naar het levenseinde bespreken, wordt standaard bekostigd als waardevol onderdeel van zorg aan kwetsbare ouderen. Palliatieve zorg, waar mogelijk in de thuissituatie, wordt sterker in de zorg verankerd en krijgt meer aandacht in de opleiding van zorgverleners. Ook cultuursensitieve zorg krijgt een plek binnen het zorgaanbod.
 9. Borg de toegang tot geestelijke verzorging
  We leggen het recht op geestelijke verzorging wettelijk vast zodat ouderen altijd ergens terecht kunnen met zingevingsvraagstukken. Er komt een landelijk dekkend aanbod van geestelijke verzorging via regionale Centra voor Levensvragen die duurzaam gefinancierd worden. Ook de toerusting van vrijwilligers vormt onderdeel hiervan.
 10. Houd oog voor de ouderenzorg in en na de coronatijd
  Bij de eerste coronagolf ging de aandacht vooral uit naar de ziekenhuiszorg en stond de ouderenzorg onvoldoende op het netvlies. Dit mag niet opnieuw gebeuren. Het welzijn van ouderen moet voorop staan en het kunnen blijven ontvangen van bezoekers is hierbij van grote waarde. Dit vraagt om een goed infectiepreventiebeleid en voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers en bezoekers. Blijvende aandacht is nodig voor de meest kwetsbare ouderen, hoe zij aan de samenleving kunnen blijven deelnemen en hoe zij goed geïnformeerd blijven.

manifest944.jpg

Labels

« Terug

Reacties op 'Manifest ‘Waardig ouder worden 2.0’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.