Standpunten A t/m Z

 • Afval

  Laatst gewijzigd op: 04-03-2022

  De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2030 mag er nog 50 kilo restafval per persoon per jaar zijn. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. De ChristenUnie wil afval zien als grondstof. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld bij de bron, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik.

  • In Almelo kennen we geen afval meer, alleen maar grondstoffen. Het afvalbrengstation is dé plek waar grondstoffen een nieuw leven kunnen krijgen. Er moet daar dus ruimte zijn voor het inzamelen van goederen voor kringloop- en reparatiedoeleinden.
  • Afval scheiden is momenteel de norm maar mag geen dogma worden. Indien blijkt dat de logistiek van het gescheiden ophalen milieuvervuilender is of wordt dan nascheiding bij de afvalverwerker met nieuwe technologie en innovaties, dan laat Almelo het gescheiden inzamelen deels los.
  • Het tegengaan van zwerfafval heeft prioriteit.
  • Almelo stimuleert ook scholen en maatschappelijke organisaties om afval te scheiden en faciliteert hen hierin zoveel mogelijk.
  • Er wordt meegedaan aan landelijke bewustwordingsacties rond het voorkomen en hergebruiken van afval, zwerfvuil en compost.
  • Bij aanbesteding neemt de gemeente op dat grondstoffen aan het eind van de levenscyclus eenvoudig te scheiden en herbruikbaar moeten zijn.
  • Hergebruik via kringloopwinkels en afvalbrengstations wordt gepromoot.
  • Gezamenlijk aanpak circulaire economie met lokale branche en ondernemersverenigingen (bijv. voor het uitwisselen van lokale reststromen).
 • Armoede

  Laatst gewijzigd op: 08-12-2017

  Ook in Nederland is er sprake van armoede. In Nederland leven ruim 400.000 kinderen in armoede. Veelzeggend is dat 60 procent van deze arme kinderen, werkende ouders heeft. De ChristenUnie wil armoede bestrijden. Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en armoede levert veel stress op.
  Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen moet maximaal worden ingezet op preventie en vroegsignalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Een vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie over gaat moet zoveel mogelijk worden doorbroken. Maar ook alleenstaanden, ouderen, echtparen met uitwonende kinderen, ZZP’ers of de ‘middenklasse’ die een grote schuld heeft opgelopen mag niet worden vergeten.

  Met ‘Almelo Doe(t) mee’ heeft Almelo een uniek initiatief om inwoners met een kleine beurs de mogelijkheid te bieden om mee te doen aan activiteiten. Het initiatief dienen we wel kritisch te blijven evalueren of de doelstellingen worden gehaald.

  • Er moet doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer aangeboden worden op ontmoetingsplekken in de wijken.
  • De gemeente spreekt met woningcorporaties en energieleveranciers af dat betalingsachterstanden tijdig worden gemeld en er pas tot (dreigen met) afsluiting of huisuitzetting wordt overgegaan nadat eerst actief hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen met kinderen.
   De gemeente kijkt ook kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser.
  • Voor mensen met een laag inkomen wordt de collectieve zorgverzekering in stand gehouden, bedongen met een aantrekkelijk tarief en scherpe randvoorwaarden, zoals o.a. een compensatie van of meeverzekerd eigen risico.
  • De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen wordt zo laagdrempelig mogelijk gemaakt.
  • O.a. aan scholen en sportverenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het (sociaal) wijkteam.
  • Almelo krijgt een compensatieregeling voor chronisch zieken en mensen met een beperking.
  • Bij regelingen voor minima moet de gemeente rekening houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit.

In Almelo moet je veilig kunnen wonen. Veiligheid begint in je eigen buurt. De ChristenUnie pleit voor een wijkagent in iedere wijk en extra geld voor de aanpak van harde criminaliteit. We willen een betrouwbare overheid zijn: dienstbaar, dichtbij, hulpvaardig. Daarnaast zetten we ons in voor uitstapprogramma's voor mensen in de prostitutie. Bekijk een gesprek over enkele speerpunten tussen ELise Klaasen en Gert Jan Segers.