Standpunten A t/m Z

 • Afval

  Laatst gewijzigd op: 08-12-2017

  De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2020 mag er nog 100 kilo restafval per persoon per jaar zijn. De doelstelling in Twente ligt op 50 kilo. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Beter kunnen we afval daarom zien als grondstof. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld bij de bron, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik. De ChristenUnie vindt dat er voor lastig te verwerken afvalstromen een passende oplossing moet worden geboden.

  • Het centraal (in de wijken) inleveren van restafval is een goede manier om afval te scheiden (zogenaamd ‘omgekeerd inzamelen’). Hierbij wel aandacht voor gezinnen (luiers), ouderen en mensen met een beperking en mensen die wonen in hoogbouw.
  • Het tegengaan van zwerfafval en het tegengaan van het buiten de containers dumpen van afval bij inzamelpunten heeft prioriteit. Waar nodig zal de gemeente voor handhaving gebruik gaan maken van cameratoezicht.
  • De gemeente stimuleert ook scholen en maatschappelijke organisaties om afval te scheiden en faciliteert hen hierin zoveel mogelijk.
  • Er wordt meegedaan aan landelijke bewustwordingsacties rond afval, zwerfvuil en compost.
  • Hergebruik via kringloopwinkels en afvalbrengstations wordt gepromoot.
  • De gemeente zet zich door middel van positieve gedragsbeïnvloeding in voor het terugdringen van plasticgebruik.
 • Armoede

  Laatst gewijzigd op: 08-12-2017

  Ook in Nederland is er sprake van armoede. In Nederland leven ruim 400.000 kinderen in armoede. Veelzeggend is dat 60 procent van deze arme kinderen, werkende ouders heeft. De ChristenUnie wil armoede bestrijden. Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en armoede levert veel stress op.
  Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen moet maximaal worden ingezet op preventie en vroegsignalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Een vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie over gaat moet zoveel mogelijk worden doorbroken. Maar ook alleenstaanden, ouderen, echtparen met uitwonende kinderen, ZZP’ers of de ‘middenklasse’ die een grote schuld heeft opgelopen mag niet worden vergeten.

  Met ‘Almelo Doe(t) mee’ heeft Almelo een uniek initiatief om inwoners met een kleine beurs de mogelijkheid te bieden om mee te doen aan activiteiten. Het initiatief dienen we wel kritisch te blijven evalueren of de doelstellingen worden gehaald.

  • Er moet doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer aangeboden worden op ontmoetingsplekken in de wijken.
  • De gemeente spreekt met woningcorporaties en energieleveranciers af dat betalingsachterstanden tijdig worden gemeld en er pas tot (dreigen met) afsluiting of huisuitzetting wordt overgegaan nadat eerst actief hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen met kinderen.
   De gemeente kijkt ook kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser.
  • Voor mensen met een laag inkomen wordt de collectieve zorgverzekering in stand gehouden, bedongen met een aantrekkelijk tarief en scherpe randvoorwaarden, zoals o.a. een compensatie van of meeverzekerd eigen risico.
  • De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen wordt zo laagdrempelig mogelijk gemaakt.
  • O.a. aan scholen en sportverenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het (sociaal) wijkteam.
  • Almelo krijgt een compensatieregeling voor chronisch zieken en mensen met een beperking.
  • Bij regelingen voor minima moet de gemeente rekening houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit.

Recente Standpunten Fractie