Potjescultuur Regio Twente

begroting regio twente.jpgdinsdag 25 mei 2021 21:20

Als de Regio Twente geld overhoudt wordt dat niet netjes teruggestort naar de rechthebbende gemeenten, maar wordt dat via de jaarrekening gestopt in allerlei potjes. Zelfs onze burgemeester, als portefeuillehouder, wordt er moedeloos van. Het mag ons er niet van weerhouden hier tegen te blijven protesteren.

Daarom is op initiatief van de ChristenUnie en het CDA een amendement ingediend bij, en met 31 stemmen voor en 3 stemmen tegen ook aangenomen door de raad om een zogenaamde zienswijze in te dienen bij de Regio Twente over hun begroting. De tekst van het amendement luidt als volgt:

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 25 mei 2021,

Besluit:

  • In Dictumpunt 1 [waar de partijen staan genoemd bij wie geen zienswijze wordt ingediend] de woorden ”Regio Twente” te schrappen
  • Als Dictumpunt 2 toe te voegen:

Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 Regio Twente.
De gemeente Almelo constateert herhaaldelijk in de jaarrekeningen van Regio Twente dat het positief resultaat ten opzichte van de begroting niet wordt teruggestort naar de deelnemende gemeenten, maar wordt ‘opgepot’ voor toekomstige uitgaven die feitelijk niet zijn of waren begroot. Door het op deze wijze creëren van voorzieningen worden uitgaven ten onrechte buiten de begroting gehouden en worden banktegoeden buiten de beschikbare weerstandscapaciteit gehouden zonder dat de gemeenteraad daar een zienswijze over kan uitspreken.

De gemeenteraad van Almelo spreekt daarom als zienswijze uit dat in de begroting 2022 expliciet wordt vermeld dat eventueel resterende overschotten bij de jaarrekening - behoudens afspraken rond weerstandsvermogen - te allen tijde worden teruggeven aan de rechthebbende gemeenten.

Toelichting:

Alleen al uit de jaarrekening 2020 blijkt dat van het positief resultaat van € 605.320 volledig wordt gereserveerd voor formatie inkoop/aanbesteding/avg; het versterken van de automatiseringsomgeving; en inhuur en frictiekosten bij de veranderopdracht. Dit zijn stuk voor stuk zaken die in de begroting thuishoren. Ook blijkt dat naast de beschikbare weerstandscapaciteit van € 2.824.909 (per 31/12/2020) de regio daarnaast beschikt over € 7.913.539 aan reserves die hierin niet meetellen, waarvan het grootste deel het niet aan gemeentes teruggegeven resultaat van de Agenda van Twente betreft. De burgemeester heeft als portefeuillehouder tijdens het politiek beraad ook zijn moedeloosheid uitgesproken dat collega-bestuurders één voor één zwichten voor de voorstellen vanuit Regio Twente om dergelijke begroting trucs uit te halen. Gemeenteraden dienen de bestuurders te ondersteunen de rug recht te houden en te waken en aan te sturen op een zuivere en transparante begroting.

Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Potjescultuur Regio Twente'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.