Motie openhouden AMV-opvang Huize Alexandra

huize_alexandra.jpgmaandag 28 september 2020 10:17

Het college wil stoppen met de opvang van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV-ers) in Huize Alexandra. Andere argumenten dan 'vrijheid van handelen rond het pand' (maar er is geen enkel zicht op een ontwikkelplan) of 'we willen geen AMV meer, een ander is aan de beurt' (maar waarom dan?) lijken er niet te zijn. Het belang van de stad roept om een ander standpunt. Via een motie hopen we het college op andere gedachten te brengen.

De motie, die is opgesteld n.a.v. het antwoord op eerdere schriftelijke vragen en een werkbezoek aan het AZC, is onderstaand weergegeven en spreekt verder voor zichzelf. In het debat benadrukte Wouter Teeuw vier argumenten uit de motie om de AMV-opvang voor Almelo te behouden:

 • Er gaan veel en hoogwaardige arbeidsplaatsen verloren. Dit is in strijd met het streven naar een 'stad in balans'.
 • We laten zomaar 250.000 euro aan inkomsten per jaar liggen. Dat terwijl we financieel krap zitten en bezuinigen op stadsmuseum en bibliotheek.
 • Het is kapitaalvernietiging en het gebouw staat straks leeg, dit is alles behalve duurzaam.
 • Je doet afbreuk aan de kwaliteit in zorg die is opgebouwd en die je elders niet zomaar weer hebt. Dit schaadt de jongeren.

Het college had hier via wethouder van Mierlo geen antwoord op, anders dan de algemeenheden die al bij de beantwoording van de schriftelijke vragen waren genoemd. Gedurende het debat werd duidelijk dat PVV, CDA en LAS van de AMV-opvang afwillen. Omdat Democraten.nu en VVD (die verder geen bijdrage leverde aan het debat) ook tegenstemden werd de motie en daarmee onze oproep met 14 stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen. Onze fractie respecteert ieders standpunt, al zijn we uiteraard wel teleurgesteld, vooral omdat we de argumenten niet begrijpen en/of gehoord hebben. Maar het is in ieder geval goed dat de huidige Raad zich heeft uitgesproken over afspraken uit het verleden.

----

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 29 september 2020,

Constaterende dat:

 • Het college de Raad op 15 maart 2016 heeft geïnformeerd dat er een huurovereenkomst is gesloten voor Huize Alexandra, alsmede twee bestuurs-overeenkomsten met een opvangcapaciteit van 80 personen voor Huize Alexandra en 487 personen voor de hoofdvestiging;
 • Er voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’ers) maximaal 120 plekken beschikbaar zijn in Almelo (dit aantal is gelijk aan het aantal AMV’ers dat tot dan toe in het AZC werd opgevangen);
 • De overeenkomst met het COA voor Huize Alexandra geldt voor een periode van vijf jaar;
 • Na vijf jaar de opvangcapaciteit van de hoofdvestiging weer wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke opvangcapaciteit op 1 januari 2016;
 • Het betreffende collegevoorstel (8 maart 2016) als motivatie geeft dat “de gemeente Almelo haar verantwoordelijkheid wil nemen door mensen in nood te helpen binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft” en, gebaseerd op gesprekken met maatschappelijke organisaties, reacties uit de wijk en het voordeel dat omwonenden al bekend zijn met een AZC, aangeeft te verwachten dat Almelo hiervoor ook de draagkracht heeft.
 • De Raad zich op 30 juni 2020 via de motie “Opvang vluchtelingen kinderen” letterlijk heeft uitgesproken “voor de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen in Nederland” en bereid is hier zelf aan bij te dragen.
 • De wethouder via een e-mail op 3 september 2020 aan de raadsleden heeft laten weten dat het huurcontract voor Huize Alexandra stopt en Huize Alexandra uiterlijk 1 juli 2021 weer aan de gemeente moet worden opgeleverd.

Overwegende dat:

 • De gemeenteraad van Almelo zich meermaals heeft uitgesproken voor hulp aan kwetsbare kinderen;
 • Er altijd een enkele gelukszoeker tussen zit, maar het overgrote deel van de kinderen niet voor hun lol gevlucht zijn en vele kampen met traumatische ervaringen;
 • Het niet verlengen van het huurcontract voor Huize Alexandra de-facto het einde betekent van de opvang van AMV’ers in Almelo;
 • Het COA zeer graag doorgaat met de opvang van AMV’ers in Huize Alexandra;
 • De opvang van AMV’ers in Huize Alexandra ten opzichte van de andere regio’s kwalitatief van hoog niveau is en qua kosten laag zit (cq. er is sprake van immateriële kapitaalvernietiging); 
 • Er nog geen enkel zicht is op een andere invulling van Huize Alexandra en ook geen enkel plan voor herontwikkeling van deze locatie (materiële kapitaalvernietiging);
 • De sluiting van de AMV-opvang het directe verlies betekent voor Almelo van circa 50 FTE hooggeschoolde arbeidsplaatsen (HBO+ niveau), en indirect nog meer banenverlies geeft, bijvoorbeeld bij de Internationale Schakel Klas (Erasmus);
 • De overlast voor de buurt nihil is. Hier is geen onderzoek naar gedaan maar de buurtbewoners geven aan weinig overlast te ervaren. Ook het COA geeft dit aan: meeste incidenten zijn in de sfeer van ‘grote mond’, ‘kamer niet opgeruimd’ of ‘te laat thuis’, en kunnen niet als overlast worden betiteld.
 • De huidige bezetting van de AMV-opvang laag is, maar in de eerste procesopvang AMV-ers (POA) zitten veel jongeren die door de achterstand bij het IND komende tijd vertraagd zullen gaan doorstromen;
 • Wij als Raad van Almelo heel veel dingen niet of nauwelijks kunnen beïnvloeden (EU-beleid, NL-beleid; IND-problemen; COA-processen); maar gegeven de huidige situatie in Nederland op één ding wel invloed hebben, namelijk een beter toekomstperspectief voor gevluchte kinderen via kwalitatief goede opvang in Huize Alexandra;
 • Almelo ook niet moet willen meewerken aan het ‘gesleep’ met kinderen van locatie naar locatie;
 • Het –onafhankelijk van alle tekortkomingen in het Nederlandse asielbeleid– een morele verplichting is te helpen waar geen helper is.

Verzoekt het college om:

 • Vanuit zowel medemenselijkheid als vanuit het directe belang voor de stad zich maximaal in de spannen om de opvang van AMV’ers voor Almelo te behouden en hierover in gesprek te gaan met het COA.

en gaat over tot de orde van de dag.

Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Motie openhouden AMV-opvang Huize Alexandra'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.