Vraagtekens bij sloop huizen Parallelweg

IMG_20150904_155257vrijdag 04 september 2015 13:47

De ChristenUnie-fractie heeft het college van B&W vragen gesteld over de aankoop van huizen aan de Parallelweg, direct achter het centraal station. De gemeente is van plan deze panden te slopen. De ChristenUnie vindt dat er al veel te veel gesloopt is in Almelo.

De fractie van de ChristenUnie maakt zich zorgen over de teloorgang van historische straatjes in Almelo. Raadslid Michiel van Heek: "Ik ben bang dat de karakteristieke arbeidershuizen aan de Parallelweg vervangen gaan worden door middelmatige nieuwbouw, zoals dat al veel te vaak gebeurd is in deze stad. Later krijgen we daar spijt van. Een creatieve en levendige stad streeft niet naar eenheidsworst, maar koestert haar rafelrandjes." Daarbij vindt de ChristenUnie dat de gemeente onverstandig omspringt met geld. Van Heek: "Deze huizen worden ver boven de marktwaarde aangekocht, vervolgens gesloopt, en dan moet er nog nieuw gebouwd worden. Het geld besteden aan een grondige renovatie lijkt mij veel effectiever, en minder riskant." Tijdens een raadsbezoek aan de Kerkelanden vorig jaar had de fractie ook al voorgesteld om het rijtje huizen aan de Parallelweg te renoveren.

Dit is de brief aan het college van B&W met daarin de vragen:

Geacht college,

Uit het verslag van uw vergadering op 1 september jl. blijkt dat de gemeente een woning aan de Parallelweg 28 heeft aangekocht en voornemens is nog 5 panden in de directe omgeving te verwerven, met als doel ze te slopen. De fractie van de ChristenUnie heeft hierover de volgende vragen:

  1. Waarom betaalt de gemeente € 152.000 voor een bouwvallige woning aan de Parallelweg, terwijl zij recent nog 2 woningen aan de Dijkstraat (15 en 27) heeft verkocht voor € 30.000 per stuk? Wij zouden graag de taxatieverslagen ontvangen van de 3 bovengenoemde woningen.

  2. Hoeveel geld heeft de gemeente tot nu toe in totaal besteed aan het aankopen van panden aan de Parallelweg (tussen de Dijkstraat en de Appelstraat)? Wat is de marktwaarde van deze panden? Welke opbrengsten verwacht u hiermee (na herontwikkeling) te genereren?

  3. Bent u met ons van mening dat de gemeente terughoudend dient te zijn in het voeren van een actief grondbeleid, aangezien de gemeente in het verleden hierin niet succesvol is gebleken? Zo ja, hoe duidt u dan het actief aankopen van bovengenoemde woning(en)?

  4. Waarom richt de gemeente zich op sloop van de woningen aan de Parallelweg, en niet op renovatie (zoals onze fractie heeft voorgesteld tijdens het werkbezoek op 4 oktober 2014)? Heeft u een kosten-, baten- en risico-afweging gemaakt tussen enerzijds sloop/nieuwbouw en anderzijds renovatie? Zo ja, dan zouden wij die graag ontvangen. Zo nee, waarom niet?

  5. Heeft de gemeente bij de Stichting Stadsherstel en/of Het Oversticht advies ingewonnen over de historische waarde van de gevelelementen van de woningen aan de Parallelweg? Zo ja, wat was de strekking van dat advies? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,
Namens de ChristenUnie-fractie,
Michiel J. van Heek.

Labels

« Terug