Potjescultuur rond cultuurpotjes

stadhuis_gespiegeldmaandag 14 februari 2022 14:09

Op het gebied van erfgoed en cultuur zijn gedurende de huidige bestuursperiode een aantal ‘potjes’ bestemd. Moties van de fractie van de ChristenUnie lagen hier in meerdere gevallen aan ten grondslag. Onze fractie heeft vragen wat er met het geld is gebeurd.

We naderen het einde van de huidige bestuursperiode en onze fractie zou willen voorkomen dat deze potjes voortleven zonder dat iemand er nog van weet. Dan bestaat immers het risico dat ze niet gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bedoeld waren, maar-in het ergste geval- voor hobby’s van het huis of als dekking van voorstellen van ‘bevriende fracties’ van de wethouder.

Onze fractie heeft daarom bij de raadsvergadering van 15 februari de volgende vragen:

  1. De raad heeft eind 2017 de nota erfgoed ‘zichtbaar verleden’ vastgesteld. De raad heeft via een amendement tijdens de begroting 2018 besloten de financiële middelen voor uitvoering van de erfgoednota via de begroting 2019 beschikbaar te stellen. Het gaat om een incidentele inzet van 80.000 euro voor 2019 en een structurele inzet van 35.000 euro per jaar. Het incidentele budget is in 2019 niet gebruikt, maar de wethouders Van Rees en Langius hebben de sector aangegeven dat het budget van 80.000 euro beschikbaar blijft gedurende de bestuursperiode voor uitvoering van de (publieke taken in de) Erfgoednota. We hebben begrepen dat het budget nog steeds niet is aangewend. Kan het college ons op de hoogte stellen van de status en plannen?
  2. De gemeenteraad van Almelo heeft bij de perspectiefnota 2019 de motie: ‘Kerkenvisie’ unaniem aangenomen. De gemeenteraad heeft het college verzocht een decentralisatie-uitkering bij het Rijk aan te vragen om te gebruiken bij de totstandkoming van een kerkenvisie voor Almelo. Deze aanvraag is ingediend en het college heeft 50.000 euro bestemd. Daarmee is de motie weliswaar afgehandeld, maar is er nog geen kerkenvisie, ondanks het feit dat de fractie van de ChristenUnie zelfs vrijwilligers heeft voorgesteld om zo nodig te helpen bij deze visie. Wat is de status van de kerkenvisie en hoe is of wordt het budget aangewend?
  3. Tijdens de behandeling van de begroting 2021 heeft de raad de motie Cultuurvisie 2021-2025 aangenomen. Via een raadsbrief in april 2021 heeft het college aangegeven deze nieuwe cultuurvisie uiterlijk 1 mei 2021 ter visie en besluitvorming voor te leggen aan de raad. In juli 2021 was er uiteindelijk een beeldvormend politiek beraad met helaas enkel een actualisatie en geen nieuw beleid. Echter, om toch een impuls te geven aan ons cultureel klimaat is bij de najaarsrapportage op 12 oktober 2021 een bedrag van 500.000 euro gereserveerd bedoeld om nieuwe initiatieven en ambities op het vlak van cultuur aan te jagen. Beloofd werd dat een concreet bestedingsvoorstel gelijktijdig met de geactualiseerde cultuurvisie aan de raad zou worden voorgelegd. Deze cultuurvisie stond toen nog beoogd in het najaar van 2021. Wat is de status van de cultuurvisie en daarmee van dit potje?

We zien de beantwoording van de vragen graag tegemoet.

namens de ChristenUnie fractie, Wouter Teeuw

Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Potjescultuur rond cultuurpotjes'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.