Raad tegen verhuurdersheffing

Rijtjeshuis.jpgwoensdag 24 maart 2021 14:24

De aan woningcorporaties opgelegde verhuurderheffing heeft negatieve effecten op de woningvoorraad, de mogelijkheden tot verduurzaming en de woonlasten van huurders. Op initiatief van de ChristenUnie fractie is een motie aangenomen om een oproep te doen richting Den Haag om deze heffing af te schaffen.

De tekst van deze motie, mede ingediend door LAS, PvdA, LA en SP, luidt als volgt:

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen op 23 maart 2021
Gehoord de beraadslaging,


Constateert dat:
- In de Woonvisie 2020-2030 van de gemeente Almelo van de woningcorporaties gevraagd wordt hun sociale huurwoningvoorraad te verduurzamen of te vernieuwen
- Dat de woningcorporaties sterk in hun financiële middelen gekort worden door de afdracht aan het Rijk van de verhuurderheffing
- De slagkracht van de woningcorporaties om voortvarend aan het werk te gaan met verduurzaming en vernieuwing hierdoor vermindert
- Dat de verhuurderheffing in 2012 als tijdelijke maatregel is ingesteld om het begrotingstekort van het Rijk te dekken, maar thans als een reguliere inkomst geheven wordt
- Dat woningcorporaties aan deze heffing landelijk gemiddeld bijna drie maanden huuropbrengst moeten afdragen


Overwegende dat:
- Woningcorporaties naast de verhuurderheffing ook te maken hebben met een stapeling van belastingen waaronder de Vennootschapsbelasting
- Het evaluatierapport van maart 2020 van bureau Companen, dat in opdracht van Aedes, VNG en de Woonbond een onderzoek gedaan heeft naar de effecten van de verhuurderheffing op het wonen in Nederland, concludeert dat woningcorporaties zonder de verhuurderheffing af te dragen twee keer zoveel nieuwbouw woningen hadden kunnen bouwen ten opzichte van de huidige investeringsruimte en hun huurders gemiddeld een €70,00 lagere huur hadden kunnen bieden (€840,00 per huishouden/per jaar)
- Steeds meer Nederlandse gemeenten middels moties aandringen op afschaffing van de verhuurderheffing


Verzoekt het college:
- Bij de rijksoverheid aan te dringen op de afschaffing van de verhuurderheffing


Verzoekt de griffie:
- Deze motie ter kennis te brengen aan de demissionair minister van milieu en wonen, de VNG en de koepelorganisatie Aedes, alsmede de partijen die mogelijk tot een nieuwe coalitie toetreden om dit in onderhandelingen mee te nemen


en gaat over tot de orde van de dag.

Labels
Fractie
Wonen & Ruimtelijke ordening

« Terug

Reacties op 'Raad tegen verhuurdersheffing'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.