Vragen Armeense woongemeenschap

handen-ouderen.jpgmaandag 22 maart 2021 14:02

Al jarenlang wordt er gesproken over een plan van Beter Wonen omtrent de huisvesting van Armeense ouderen in de Schelfhorst. Onze fractie bekruipt het gevoel dat betrokkenen aan het lijntje worden gehouden. Vandaar een aantal schriftelijke vragen om duidelijkheid te verschaffen.

Geacht college,

In beantwoording op onze schriftelijke vragen omtrent de woningbouwplannen voor Almelo, schrijft u over het beoogde Wooncomplex voor Armeense ouderen aan het Welgelegen in de wijk Schelfhorst:

Voor dit project wordt een bestuursopdracht met kaders opgesteld. Het is wenselijk om meer in te zetten op meer differentiatie in deze buurt; toevoegen van meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen is niet wenselijk. Het idee is om op basis van een aantal kaders (vast te stellen via collegebesluit) meerdere ontwikkelaars/corporaties uit te dagen om plannen in te dienen voor deze locatie. Belangrijk om hierbij de inwoners van de wijk te betrekken. Richting stichting Brunnera is altijd aangegeven dat zij één van de partijen zouden kunnen zijn. De daadwerkelijke keuze zal moeten plaatsvinden op basis van een goed ontwikkeld en met de bewoners samen opgesteld gebiedsontwikkelingsplan, dat door de Raad wordt vastgesteld.

Ook geeft u in uw beantwoording aan:

Er is op dit moment onvoldoende capaciteit om nieuwe plannen te ontwikkelen.

En u geeft zelfs aan:

Er is op dit moment geen capaciteit om te komen tot een goede visie op de gewenste stadsontwikkeling.

 

De fractie van de ChristenUnie heeft in deze context de volgende vragen:

  1. U spreekt al circa vijf jaar met de initiatiefnemer woningstichting Beter Wonen die een Wooncomplex voor Armeense ouderen beoogt in samenwerking met de Stichting Brunnera. Eerst zijn er plannen uitgewerkt rond de locatie Huize Alexandra. Toen het college dit bestemde voor opvang van AMV’ers kwam Welgelegen in beeld. Ook hier zijn vergaande plannen voor ontwikkeld. Toekomstige bewoners hebben zich jaren gelden al ingeschreven en er is inmiddels een wachtlijst. De inwoners op de wachtlijst worden ongeduldig. Uw antwoord komt op ons over als een ‘nee met meel in de mond’. Dit geeft het gevoel dat u de Armeense gemeenschap in Almelo aan het lijntje houdt. Geen ja en geen nee. Kunt u expliciet zijn of u dit burgerinitiatief in samenwerking met de wooncorporatie nu wel of niet van harte steunt? Zo nee, kunt u expliciet zijn waarom u dit niet wilt. Zo ja, waaruit bestaat uw steun?  
  2. Gegeven het lange traject zijn de plankosten en de inzet die de initiatiefnemers hebben genomen om tot een ontwerp en zelfs al huurovereenkomsten te komen de afgelopen jaren groot geweest. Wij hebben begrepen dat vanaf 2017 de plannen meermaals tot op collegeniveau besproken zijn waarbij nadrukkelijk ook de omkeerbaarheid van het project besproken is. Vind u het richting de initiatiefnemers redelijk om, gegeven de uitgesproken verwachtingen, dit project nu weer terug naar de initiatieffase te brengen? Vind u het getuigen van behoorlijk bestuur om lopende het traject ook nog de kaders te veranderen?
  3. Genoemd burgerinitiatief is niet het enige burgerinitiatief dat de stroperigheid van de gemeente Almelo ervaart. Ook de eerste plannen van het initiatief ‘De Hof van Heden’ stammen uit 2015. Het recente door de COSBO aangedragen burgerinitiatief ‘De Portier’ kan ook op weinig enthousiasme vanuit het college rekenen. Ondertussen heeft u de mond vol van ‘het betrekken van burgers’. Wij zien participatie toch anders. Vind u zelf dat uw woorden en uw feitelijke daden met elkaar in overeenstemming zijn?
  4. Binnen de woonvisie lijkt, ondanks de woningnood in Nederland, het terugbrengen van het aantal sociale huurwoningen in Almelo een doel op zich te zijn geworden. Kunt u expliciet bevestigen of ontkennen of deze ‘doelstelling’ een rol speelt rond het traineren van de plannen rond het beoogde wooncomplex voor Armeense ouderen aan het Welgelegen?
  5. U spreekt in uw antwoord over het gebrek capaciteit voor het ontwikkelen van een visie op stadsontwikkeling. Dit is niet alleen zorgelijk, dit ziet onze fractie als zeer ernstig. Hoe duidt u in dit opzicht het voorleggen van een woonvisie aan de raad? Hoe gaat u dit oplossen?
  6. U spreekt in uw antwoord eveneens over het gebrek aan capaciteit voor het ontwikkelen van plannen. Wij constateren echter dat, op het gebied van ruimtelijke ordening, met veel voortvarendheid wordt gewerkt aan dossiers als Hornbach, Stadskade en ‘Groen en Blauw’. In onze ogen heeft capaciteit niet alleen betrekking op ‘tijd’, maar vooral op ‘prioriteit’. Mogen wij concluderen dat u meer aandacht heeft voor grote, megalomane plannen dan voor kleinere burgerinitiatieven? Kunt u, zowel bij bevestigende als ontkennende beantwoording, uw antwoord motiveren en met argumenten staven? Kunt u ook aangeven waarom u een woonvisie naar de raad brengt als er überhaupt geen capaciteit is om deze tot uitvoering te brengen?
  7. Tenslotte, als u onwelwillend bent om op korte termijn een Armeens burgerinitiatief aan het Welgelegen te faciliteren, bent u dan bereid een alternatieve locatie aan te wijzen waar wel ruimte is voor dit burgerinitiatief?

We zijn benieuwd naar uw antwoorden.

Namens de fractie van de ChristenUnie,
Wouter Teeuw
Jeanet Buikema

 

Labels
Fractie
Wonen & Ruimtelijke ordening
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op 'Vragen Armeense woongemeenschap'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.