Schriftelijke vragen huisvesting statushouders

Asielzoeker.jpgvrijdag 27 november 2020 15:10

Het college wil dat woningbouwverenigingen geen voorrang meer verlenen aan statushouders bij het zoeken naar een woning. Ons inziens werkt dit averechts en daarom heeft de fractie hier schriftelijke vragen over gesteld.

Aan het college van B&W te Almelo
Almelo, 27 november 2020
Betreft: Vragen Huisvesting Statushouders

Geacht college,

Bij de begrotingbehandeling op 12 november jl. deed wethouder van Rees een toezegging aan de fractie van de PVV dat statushouders voortaan geen voorrang meer krijgen bij het zoeken van een woning. Dit ondanks het feit dat slechts enkele maanden eerder, bij de behandeling van de perspectiefnota op 30 juni jl., de Raad dit verzoek van de PVV met 30 stemmen tegen en 3 stemmen voor zeer nadrukkelijk heeft afgewezen. Behoudens de PVV was slechts één raadslid voor. De PVV heeft zijn overwinning op 24 november uitgebreid gevierd in dagblad Tubantia en daarbij aangegeven dat statushouders maar tijdelijk in containerwoningen moeten worden gehuisvest.

De fractie van de ChristenUnie heeft in deze context de volgende vragen:

  1. Wat is de reden van deze plotselinge omslag van het college? En wat vindt het college ervan dat ze hiermee expliciet ingaan tegen een nog zeer recent geuite wens van de Raad? Vindt het college niet dat de Raad hiermee wordt gebruuskeerd?
  2. Bij reguliere woningzoekenden gaat het, met uitzondering van daklozen, om een verhuizing. Bij statushouders gaat het om ontheemden die geen woning hebben, vergelijkbaar met daklozen. Vindt het college dat het hier om gelijke gevallen gaat? En zo ja, kunt u dit toelichten?
  3. Statushouders hebben vaak al jarenlang gewacht in een opvangcentrum voordat ze status kregen, en zich daarmee pas konden inschrijven voor een woning. Hiermee hebben ze langer gewacht dan menig woningzoekende. Is het, al dan niet bij verordening, mogelijk de wachttijd in AZC’s te laten meetellen bij hun wachttijd als woningzoekende? Is het college, om een eerlijk speelveld te creëren, er ook toe bereid deze wachttijd te laten meetellen?
  4. De PVV stelt dat andere Almeloërs twee jaar op de wachtlijst staan. Kunt u aangeven wat de feitelijke wachttijd is voor een sociale huurwoning in Almelo?
  5. Elke gemeente krijgt taakstellingen aangaande het aantal asielzoekers dat per jaar gehuisvest dient te worden. Het feit dat een statushouder niet als urgent wordt aangemerkt ontslaat Almelo niet van de plicht (taakstelling) een door COA vastgesteld aantal statushouders te huisvesten. Kan het college dit bevestigen?
  6. Waarom denkt het college de taakstelling ook zonder de voorrang te kunnen vervullen (citaat van de wethouder in Tubantia)? Welke opties heeft het college als dit niet lukt? Waarom, volgens citaat van de wethouder in Tubantia, wil het college deze opties pas gaan bekijken op het moment dat het niet lukt?
  7. De PVV stelt voor statushouders tijdelijk in containers te huisvesten. Ons inziens zal de praktijk zijn dat statushouders enkel langer in een AZC zullen verblijven. Hoe ziet het college dit?
  8. Als statushouders hierdoor langer in een AZC verblijven, is het college dan bereid een uitbreiding van de capaciteit van het AZC in Almelo toe te staan, om mensonterendere situaties met containers te voorkomen?
  9. Vindt het college dat zijn beoogde maatregel, om de woningbouwverenigingen te vragen statushouders geen voorrang meer te verlenen, de integratie van onze statushouders in Almelo ten goede komt? Zo ja, waarom? Zo nee, komt er dan extra zorgbudget voor deze groep beschikbaar?
  10. Waarom gaat het college pas na zijn toezegging in de Raad op 12 november jl. in gesprek met de woningbouwcorporaties? Is het college bereid zijn uitspraak te herzien als, nadat verschillende opties wel zijn uitgezocht, alle voor- en nadelen op tafel liggen en dit aanleiding geeft tot andere keuzes?

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Wouter Teeuw

Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Schriftelijke vragen huisvesting statushouders'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.