Raad steunt vuurwerkmotie

Vuurwerkdinsdag 14 januari 2020 23:18

De fracties van het CDA en de ChristenUnie hebben gezamenlijk een vuurwerkmotie ingediend. Daarin verzoeken zij burgemeester en wethouders om alternatieven voor het afsteken van vuurwerk op oudejaarsdag te onderzoeken. De raad steunt het voorstel.

De motie ligt in het verlengde van het voorstel van de landelijke ChristenUnie om het afsteken van vuurwerk voortaan alleen nog te laten plaatsvinden door plaatselijke "vuurwerkclubs". Zo behoud je de traditie op een veilige manier. Aanleiding voor het voorstel zijn de vele incidenten, ook in Almelo. De tekst van de motie, die werd aangenomen met 22 stemmen voor en 11 stemmen tegen, luidt:

Motie vreemd

Initiatiefnemer(s): CDA, CU

Titel motie: Alternatieven voor huidige vuurwerksituatie bij de jaarwisseling.

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 14 januari 2020

Constateert dat:

 • In 2001 er door de Tweede Kamer der Staten Generaal al een motie is aangenomen op initiatief van de leden Van den Berg (SGP), Mosterd (CDA) en Slob (CU), waarin zij de regering opriep ‘beleid te ontwikkelen dat gericht is op krachtige ontmoediging van gebruik van vuurwerk’;
 • in 2006 de vuurwerkregels werden verruimd, vuurwerk met een maximum van 500 gram kruit in plaats van maximaal 200 gram kruit mag worden verkocht in Nederland;
 • bij de jaarwisseling 2006 / 2007 steeg het aantal vuurwerkslachtoffers met bijna 50 procent, na jaren van een gestaag dalende lijn;
 • er dit jaar weer sprake was van meer incidenten, meer vuurwerkslachtoffers, meer geweld tegen hulpverleners en er zelfs mensen om het leven zijn gekomen;
 • naast lichamelijk letsel in Almelo jaarlijks voor vele duizenden en landelijk voor miljoenen aan materiële schade in de openbare ruimte en particulier eigendommen door vuurwerk wordt veroorzaakt;
 • acht van de tien letsels werden veroorzaakt door legaal vuurwerk en de helft van de slachtoffers omstanders zijn;
 • politie, brandweer, ambulance, artsen en verpleegkundigen, dierenbeschermers en vele andere opgeroepen hebben tot maatregelen om consumenten vuurwerk of bepaalde soorten vuurwerk te verbieden;
 • in de gemeentelijke APV wij geen uitzonderingen kunnen maken in soort vuurwerk, we moeten of ja of nee zeggen tegen vuurwerk;
 • het afsteken van (zwaar) vuurwerk, vooral in de avond en nachtelijke uren, het gehele jaar plaatsvindt en voor overlast zorgt.

Overweegt dat:

 • het verbieden van het knalvuurwerk en de vuurpijlen door het kabinet een eerste stap is in de goede richting;
 • het beperken van de vuurwerkverkoop tot alleen op 31 december bij draagt aan het beperken van de overlast;
 • Oud en Nieuw voor iedereen feestelijk moet zijn en dat het van belang is dat de openbare orde en veiligheid kunnen worden gehandhaafd;
 • vuurwerkvrije zones in de stad geen oplossing is omdat het moeilijk handhaafbaar is en de verkoop van consumentenvuurwerk wettelijk is toegestaan;

 • voor de vuurwerktraditie andere alternatieven mogelijk zijn zoals drones en dit een mooie uitdaging is voor de gemeente Almelo om samen met de High Tech Academy als een van de eerste gemeenten in Nederland bij de jaarwisseling 2020 / 2021 een drone-show te organiseren;
 • de gemeente kan zelf een vuurwerkshow organiseren of dit op wijk- of buurtniveau laten organiseren door verenigingen in het kader van eigen initiatief, saamhorigheid en gezelligheid.

Verzoekt het college om:

 1. te onderzoeken of er alternatieven zijn zoals:
  1. dat de gemeente Almelo bij de jaarwisseling 2020-2021 (als een eerste stap naar een andersoortige nieuwjaarsviering) als een van de eerste Nederlandse gemeente een drone-show te organiseren;
  2. om als gemeente een vuurwerkshow te organiseren of dat op wijk- en buurtniveau te laten verzorgen door verenigingen;

 2. om aan het Kabinet en de Tweede Kamer kenbaar te maken dat het huidige vuurwerkbeleid maatschappelijk niet langer verantwoord is en vraagt om een verbod op consumentenvuurwerk of ten minste een beperking van consumentenvuurwerk;

 3. de raad uiterlijk voor 1 juli 2020 te informeren over de resultaten van punt 1 van deze motie;

En gaat over tot de orde van de dag.

Labels

« Terug

Reacties op 'Raad steunt vuurwerkmotie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.