Debateren vanuit profileringsdrang

Gezinszorgdinsdag 15 januari 2019 22:18

Een interpellatiedebat is -na een motie van wantrouwen- het zwaarste instrument dat de Raad heeft. Je roept het college op het matje. Het zelfbenoemde Links Blok (Pvda, SP, Leefbaar Almelo en GroenLinks) riep op 15 januari het college al op het matje over een onderwerp waar pas op 22 januari een politiek beraad over staat geagendeerd: het maatregelenplan WMO en Jeugd. Naar ze zelf toegaven deels uit profileringsdrang. Hoe een instrument van de Raad wordt uitgehold en de stad er niets mee opschiet.

Het aanvragen van een interpellatiedebat door de links broeders is opmerkelijk omdat vlak voor de vorige verkiezingen (gemeenteraadsverkiezingen maart 2018) een verzoek van de VVD voor een interpellatiedebat over het havenblok in de binnenstad is weggestemd door o.a. het voltallig links blok. Het argument was dat de VVD het debat enkel hield met het oog op de aanstaande verkiezingen. Het is zeer uitzonderlijk dat een interpellatiedebat niet wordt toegestaan. Nu, met de verkiezingen van de Provinciale Staten voor de deur, schaamt het Linkse Blok zich blijkbaar niet om deels vanuit hetzelfde argument wel een interpellatiedebat aan te vragen. Het kan verkeren. Als ChristenUnie hebben we voor het toestaan van het debat gestemd maar wel aangegeven dat we het betreuren dat op deze wijze de instrumenten die de Raad heeft worden uitgehold.

In onze bijdrage aan het debat heeft de ChristenUnie weergegeven hoe wij erin staan. Niet op inhoudelijk detail, daarvoor staat het debat op 22 januari gepland, maar vanuit onze visie hoe de problemen van de stad aan te pakken. De ChristenUnie is niet links (in de zin van de overheid moet alles oplossen) en niet rechts (in de zin van de markt moet alles oplossen). Wij staan voor eigen verantwoordelijkheid van inwoners. In een coalitie werk je daarbij wel samen met links (vorige college met PvdA en SP) of rechts (dit college met VVD). We hebben met beide samengewerkt en we zien een opmerkelijk verschil tussen het vorige college en het huidige. Dit college toont actiebereidheid in plaats van zaken vooruit te schuiven of inwoners met een kluitje in het riet te sturen.

Het hele interpellatiedebat lijkt opgezet te zijn vanuit een 'klagen als doel op zich'. Er wordt geen visie gegeven hoe het wel moet. In de aanvraag zegt men bijvoorbeeld:

 • Het college vecht tegen bierkaai (= het onmogelijke proberen te bereiken, verloren strijd). Misschien heeft het Linkse Blok de handdoek al in de ring gegooid, maar dat is niet nodig. Integendeel. Wij zouden liever zeggen: Er wordt schoon schip gemaakt (= opruiming houden, een toestand zuiveren, zijn schulden afbetalen). Schoon schip mede vanuit de erfenis uit verleden, o.a. uit de tijd dat PvdA met 13 zetels de stad regentesk bestuurde.
 • Het college houdt de gemeenteraad langdurig op informatieachterstand. Dat zijn wel hele grote woorden. Als dat echt zo is, dan is een motie van wantrouwen het enige gerechtvaardige instrument. Maar daarmee zou het Linkse Blok zichzelf belachelijk maken, want men kan het niet staven. Waar het college juist transparant is, is het de vraag in hoeverre de aanvragers van het debat het achterste van hun tong laten zien, zoals de drijfveren om het debat aan te vragen. Wij waarderen het wel dat dhr. Hummels in het debat toegaf dat hierbij profileringsdrang speelde.
 • De raad verengt zich tot controller, de volksvertegenwoordiger holt daarmee zichzelf uit, zegt men. Als bovenstaand aangeven is het juist het Linkse Blok dat de instrumenten van de raad uitholt. De pot verwijt de ketel, om bij spreekwoorden te blijven.

Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Er wordt via het debat een probleem gecreëerd dat er niet is. Laten we liever naar de inhoud gaan. Omstandigheden veranderen, zoals bijvoorbeeld de toenemende tekorten op de jeugdzorg. Maar dat betekent niet dat we de koers van nu het college al moeten wijzigen. Halverwege de collegeperiode is een evaluatiemoment ingepland en dan kijken we wat haalbaar is of niet. Essentie van de huidige koers is dat er intern een verbeterslag gemaakt gaat worden. We gaan het anders en beter doen. Dat geldt niet alleen voor de zorg, maar ook voor de werkwijze binnen de gemeente. Ambtenaren krijgen training in wijkgericht werken en programmasturing. Essentie is uiteindelijk om (WMO)aanvragen op waarde te schatten en deze fatsoenlijk af te handelen. Dit levert ook besparingen op. Voor de gemeente, maar ook voor inwoners. Wij hebben als ChristenUnie landelijk bijvoorbeeld meegewerkt aan een verlaging van de maandelijkse kosten die de WMO regeling met zich mee brengt (€17.50 per maand). Het is vooral de bedoeling om geld goed te besteden. Vooralsnog zien we:

 • Een blijvend financieel herstel.
 • Versterken van preventie bij het jonge kind door te investeren in opvoedingsondersteuning, vroegsignalering en de relatie onderwijs-Jeugdzorg.
 • Goede zorg en aandacht voor ouderen in de strijd tegen eenzaamheid en maatschappelijke isolement, aansluitend op de ChristenUnie ambities voor een waardig ouder worden.
 • Het voorkomen van problematische schulden door goede voorliggende voorzieningen, zoals ‘schuldhulpmaatje’ of het overnemen van beginnende schulden(problematiek) door de gemeente.
 • De collectieve zorgverzekering wordt structureel gecontinueerd (binnen een taakstellend budget).
 • De binnenstad wordt een mix van wonen, werken, winkelen en recreëren. Verbeteren van de uitstraling van de binnenstad door het instellen van een fonds voor gevelverbetering (in lijn met onze ideeën van de afgelopen periode).
 • Leegstand verder terugdringen door het instellen van een leegstandsverordening en striktere handhaving daarvan (de leegstandsbelasting zoals opgenomen in ons verkiezingsprogramma).
 • Er komt -voor het eerst- een apart programma Duurzaamheid gericht op (1) een duurzame, klimaatbestendige en leefbare stad, (2) de energietransitie en (3) een circulaire lokale economie.
 • Het bestrijden van mensenhandel en uitbuiting. Het bestrijden van illegale en gedwongen prostitutie en de veilige opvang van slachtoffers. Het bestrijden van loverboyspraktijken, ook digitaal; hier leggen wij een relatie met Jeugdzorg en goede voorlichting aan potentiele slachtoffers.

Dit willen en gaan we realiseren, of het Linkse Blok dit nu wil of niet. We gaan onze ambitie niet bijstellen. “Kunnen de inwoners van Almelo, de reusachtige bezuiniging/taakstelling in het sociaaldomein aan?” vraagt men. Als ChristenUnie benadrukken we al jaren dat de periode van bezuining te lang duurt. Al jaren wordt bezuinigd. We vragen veel van de burger. Daarom moeten we de inwoners perspectief bieden en moeten we vooruitkijken. Dat is onze opdracht aan het college. Schoon schip maken is daar voorwaarde voor.

Labels
Fractie
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op 'Debateren vanuit profileringsdrang'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.