Preventie via vrijwilligerscoach

jeugdzorg 624x270donderdag 01 november 2018 10:10

Vrouwen Coachen Meiden is een project dat meiden en jonge vrouwen een steuntje in de rug geeft wanneer het op school of thuis of anderszins niet zo soepel loopt. Onze motie om te onderzoeken of en hoe dit (preventieve) project kan worden meegenomen in de Almelose aanpak is met ruime meerderheid aangenomen door de raad.

De ChristenUnie staat voor een maatschappij waarin niet de overheid alles regelt (zoals 'links' wil) en ook niet de markt alles regelt (zoals 'rechts' wil) maar waarin de eigen verantwoordelijkheid van inwoners centraal staat. Vandaar dat we vrijwilligersinitiatieven van harte steunen. Veel vrijwilligersinitiatieven werken heel preventief, en daarmee besparen ze de overheid kosten, terwijl de overheid -om verschillende redene-n zelf niet met zo'n initiatief kan of zal komen. Een voorbeeld van zo'n initiatief is het project Vrouwen coachen meiden, dat tijdens de motiemarkt op 16 oktober jl. aandacht vroeg van de Raad. Voor ons aanleiding onderstaande motie in te dienen, mede ondertekend door de VVD. De motie is met 21 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen!

Titel motie:              Preventie via vrijwilligerscoach (Vrouwen coachen meiden)

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 1 november 2018,

Gehoord de beraadslaging,

Constateert

  • Dat Almelo in het Programma Zorg inzet op preventie en het versterken van algemene, voorliggende voorzieningen;

Overweegt

  • Dat het initiatief Vrouwen coachen meiden bijdraagt aan het vroegtijdig signaleren van uitval op school of problemen thuis of in de vrije tijd; en daarmee bijdraagt aan het beperken van de instroom in de Jeugdzorg;
  • Dat Almelo meer maatjesinitiatieven kent zoals het Mentorproject (Avedan/ROC), de Moestuin (bedrijf adopteert gezin), Schuldhulpmaatje, Ervaringsmaatjes (jonge mantelzorgers) en/of initiatieven voor lotgenoten contact;
  • Dat we subsidies blijvend beoordelen op maatschappelijke effecten;

Verzoekt het college

  • Te onderzoeken of het initiatief Vrouwen coachen meiden een lacune opvult en zo ja hoe het kan worden geïntegreerd in de preventieve aanpak van de gemeente.

en gaat over tot de orde van de dag.

Labels
2018
Fractie

« Terug

Reacties op 'Preventie via vrijwilligerscoach'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.