Vragen over mensenhandel in Almelo

De wallen.jpgvrijdag 09 februari 2018 13:36

Mensenhandel en gedwongen prostitutie zijn enorm winstgevende criminele activiteiten. Het valse beeld van vrouwen die vrijwillig hun diensten leveren wordt, tegen alle signalen in, in stand gehouden. Legalisering van de prostitutie faciliteert de mensenhandel. Illegale prostitutie groeit en vrouwen worden door pooiers en mensenhandelaren als thuiswerker gedwongen betaalde seks aan te bieden. Hebben wij zicht op de omvang van dit probleem in Almelo?

De ChristenUnie wil een beleid dat een einde maakt aan deze moderne slavernij: “Spreek voor hen die weerloos zijn en bescherm het recht van de vertrapten” (Spreuken 31:8). Landelijk maar de ChristenUnie zich daarom sterk voor het terugdraaien van de legalisering van prostitutie, strafbaarstelling van de klant in plaats van de prostituee, het versterken van de strafrechtelijke aanpak van mensenhandelaren en uitbuiters, uitstapprogramma’s voor prostituees, veilige opvang voor slachtoffers van loverboys, pooiers en mensenhandelaren, een verbod op prostitutie in ruil voor goederen of diensten en een een registratieplicht voor prostituees. Om zicht te krijgen op de plaatselijke situatie en/of een onderzoek te doen naar de omvang van mensenhandel in Almelo in zijn geheel, hebben wij de volgende vragen gesteld aan het college.

Geacht college,

Op 9 november jl. is de Tiende rapportage mensenhandel van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel verschenen. De rapporteur wijst in zijn verslag op het probleem van mensenhandel in alle verschijningsvormen (gereguleerde en illegale prostitutie, uitbuiting in land en tuinbouw of horeca, aanzetten van mensen tot het plegen van strafbare feiten, orgaanverwijdering etc.). In het onderzoek wordt uitgebreid stilgestaan bij de gemeente als belangrijke partner in de aanpak van mensenhandel. De informatiepositie van gemeenten laat, zo is een conclusie, nog in sterke mate te wensen over en dat is, indachtig de belangrijke rol van gemeenten, reden tot grote zorg. Uit de rapportage blijkt onder andere dat:

 • 35% van de Nederlandse gemeenten geen idee heeft of er mensenhandel voorkomt in eigen gebied. Hoe kleiner de gemeente hoe vaker het zicht ontbreekt.
 • 95% van de gemeenten aangeeft dat er geen specifiek beleid over mensenhandel aanwezig is.
 • 72% van de slachtoffers van seksuele uitbuiting wordt aangetroffen in de thuis-, hotel- of escortprostitutie
 • 50% van de artsen, die deel hebben genomen aan het onderzoek, aangeven ooit een slachtoffer van mensenhandel op het spreekuur te hebben gehad. Echter hebben zij daaraan vaak geen gevolg gegeven.

De rapporteur meldt ook dat het Wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) geen wettelijke kader biedt voor de bescherming van zelfstandig werkende prostituees. Daarom is de vrees groot dat mensenhandelaren zullen gaan profiteren van de ongelijke handhavingsmogelijkheden voor zelfstandige werkende prostituees enerzijds en prostitutiebedrijven anderzijds en hun slachtoffers zullen dwingen zich vanuit ‘huis’ te prostitueren. De rapporteur pleit er voor om mensenhandel op te nemen in de meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’.

Wij ontvangen signalen dat mensenhandel ook in Almelo speelt, en hebben daarom de volgende vragen:

 1. Heeft het college zicht op de omvang van de mensenhandel binnen gemeente Almelo in het algemeen, en op de legale en de illegale prostitutiesector in Almelo in het bijzonder?
  Zo ja, kunt u ons inzicht hierin verschaffen?
  Zo nee, bent u bereid een onderzoek uit te voeren naar de omvang van mensenhandel in Almelo in zijn geheel?
 2. Heeft het college van B&W te Almelo een openbaar en toegankelijk prostitutiebeleid? 
 3. Hoe is de signalering georganiseerd in onze gemeente ten aanzien van prostitutie als vorm van mensenhandel?
 4. Welke stappen onderneemt de gemeente om specifiek beleid te formuleren voor alle vormen van mensenhandel?
 5. Hoe wordt het beleid afgestemd met buurtgemeenten binnen de regio (om verplaatsingseffecten naar buurgemeenten te voorkomen)?
 6. Onderschrijft de gemeente de noodzaak om mensenhandel te voorkomen en te herkennen, slachtoffers te beschermen en signalen door te geleiden naar de relevante instanties?
 7. Welke stappen onderneemt het college om de veiligheid en zorg te waarborgen van binnen- en buitenlandse slachtoffers van mensenhandel?

Met vriendelijke groet,

Fractie ChristenUnie Almelo

Het antwoord van het college geeft aan dat men het belang ziet en de vraagstukken in regionaal verband aanpakt.

Labels
2018
Fractie

« Terug

Reacties op 'Vragen over mensenhandel in Almelo'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.