Fractienieuwsbrief Zomer 2022

Almelo
Fractienieuwsbrief zomer 2022

Maar het volk dat zijn God kent zal sterk zijn en daden doen….

Beste ##firstname## ##lastname##,

De titel van deze nieuwsbrief is een tekst uit Daniel die in de periode voor en na de verkiezingen sterk voor mij naar voren kwam. Sterk door Gods kracht, Hem kennen en bekend maken. Geloven en doen!

Vanaf de camping onder de blauwe lucht in Hardenberg met een temperatuur van 32 graden schrijf ik deze nieuwsbrief!

Ja en daar zit je dan op blauwe stoelen als kersverse fractievoorzitter van de ChristenUnie Almelo…in de gemeenteraad van Almelo samen met Rita Tomas naast mij als raadslid. Ook zij is met meer dan 400 stemmen gekozen. Samen slaan wij een nieuwe weg in voor Almelo. We vormen samen een team inmiddels versterkt met beëdigd raadsvolger en steunfractielid Reijer Copier. Dus toch met drie mensen aan de slag.

Dankbaar voor het vertrouwen van meer dan 700 stemmen ben ik vastbesloten om samen recht te doen met ons groeiende team en alle leden en belangstellenden!

We beseffen dat we in een moeilijke tijd beginnen aan het werk. Ook in Almelo …Stijgende energie prijzen, een tekort aan woningen, inflatie, uitdagingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid, een oorlog in de Oekraïne met bijbehorende vluchtelingen, de reguliere vluchtelingen die ook onderdak nodig hebben. Kleine mkb bedrijven die vechten voor hun bestaan en herstel na corona, een opkrabbelende kunst en cultuur sector die weer kan vooruitzien en nog vele problemen die we
hier niet genoemd hebben zoals de eenzaamheid onder ouderen of de armoede die we in het armoedepact onder ogen krijgen. Ouderen die het moeilijker hebben en eenzaam zijn… Niet genoemd betekend niet dat het er niet is…

Gelukkig zien we ook waardevolle activiteiten van onze partners zoals de opvang van vluchtelingen, House of Joy, Stichting Present en kerken die vluchtelingen opvangen in de kerk of bij mensen thuis. Almelo als duurzame textielstad met vintage kleding in winkels waar o.a minima terecht kunnen voor kleding. Of organisaties als Terwille die prostituees opzoeken en hen helpen de weg te vinden naar een uitstapprogramma een weg uit de illegaliteit en vaak ook uitbuiting. Ook kleine scholen en
kinderdagverblijven met een christelijke identiteit verdienen onze steun in een scholenlandschap waar de christelijke identiteit onder druk staat door fusies.

Na de verkiezingen ging ik samen met Wouter Teeuw toen nog raadsvolger en beoogd wethouder de formatiegesprekken in met de formateurs. Veel gesprekken met wethouders en fractievoorzitters volgden. Er waren veel raakvlakken en overeenkomsten en een voortzetting van de coalitie leek ons ondanks onze voorwaarden een mogelijkheid. Helaas hadden we net geen 3 zetels. Dat heeft de coalitie doen besluiten uiteindelijk toch niet met ons verder te gaan, maar met D66.

Teleurstellend ja maar we hebben ons verlies eerlijk uitgesproken tegen de grote partijen. En vervolgens uitgesproken dat we ons constructief zullen opstellen in de oppositie. Het geeft ons de vrijheid om ons zelf te zijn als ChristenUnie. Met rechte rug gaan we dan positief verder!

Er liggen mooie uitdagingen voor ons. Maar nu eerst vakantie en bijtanken voor iedereen. Mede namens de fractie wens ik u een fijne vakantie toe.

Elise Klaasen (fractievoorzitter)
Rita Tomas (fractielid)
Reijer Copier (raadsvolger)

 

Een korte terugblik naar de afgelopen maanden

We kijken terug op een intensieve start. Na de verkiezingen en de installatie zijn we als fractie kennis gaan maken met maatschappelijke organisaties in onze stad zoals het het Armoedepact en het Twente Board.

Elise Klaasen is door de de gemeenteraad gekozen om Almelo te vertegenwoordigen in de Euregio, het overlegorgaan van de regio Twente en haar Duitse buren. Dit omdat veel belangrijke onderwerpen de gehele grensregio aangaan. Ook leden van de ChristenUnie fracties uit Wierden, Rijssen, Hengelo en Enschede nemen hieraan deel. We ontmoeten elkaar en werken samen op het gebied van handel kunst en cultuur innovatie en veiligheid.

Ook heeft Elise plaatsgenomen in de werkgeverscommissie, vertrouwenscommissie en in de commissie planning en control.

We leren veel nieuwe dingen en hebben daarbij dankbaar gebruik mogen maken van de ervaring van oud-raadsleden Wouter Teeuw en Jeanet Buikema. Hiervoor willen we hen hartelijk bedanken en we wensen Wouter veel success bij zijn nieuwe uitdaging als statenlid.

De fractie heeft Reijer Copier benoemd als een nieuwe raadsvolger. Hij had deze rol ook in de vorige raadsperiode en we zijn blij dat hij opnieuw beschikbaar is om de fractie te ondersteunen. In tegenstelling tot de eerdere periode krijgen raadsvolgers deze periode meer bevoegdheden zoals spreekrecht in commissievergaderingen en we zien in hem een 3e kracht in de raad.

Naast de fractie hebben we ook een slagvaardige denktank die zich iedere maand in een onderwerp verdiept. Onlangs was Elwin Groenevelt van Qredits bij de denktank te gast en hij vertelde ons over deze prachtige stichting die kleine ondernemers in heel Nederland en onze eilanden in het Caribisch gebied ondersteund. De kleine ondernemer is hierdoor nadrukkelijker in beeld gekomen bij ons als lokale ChristenUnie.

 

 

Onze reactie op het coalitieakkoord

We zijn blij dat we veel van onze punten uit het verkiezingsprogramma terugzien in het coalitieakkoord. Ook danken we de nieuwe coalitie dat ze onze ChristenUnie-aanbeveling en standpunt omtrent de volgende 3 punten hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma. De ChristenUnie Almelo is hier blij mee. Ik noem:

  1. Een kleiner XL2 park met doel het realiseren van high-tech en maakindustrie.
  2. Het opnemen van energiearmoede in lijst van te behalen doelen bij verduurzamen.
  3. Het erkennen en bestrijden van illegale prostitutie. Dat maakt het realiseren van uitstapprogramma voor prostituees tot een reëel doel.

Twence is een vrije kwestie dus daar valt over te praten. En dat zullen we als ChristenUnie dan ook zeker gaan doen.

We zijn blij dat de coalitie oog heeft voor mensen met schulden. Wij vinden wel het jammer dat het goedlopende project SchuldHulpMaatje in het coalitieakkoord niet genoemd word. We hopen dat de gemeente dergelijke initiatieven blijft ondersteunen.

In tegenstelling tot de coalitie is de ChristenUnie van menig van het parkeren in de binnenstad kostenneutraal kan en moet zijn. Om 300.000 euro extra uit te gaan geven aan parkeren lijkt ons dan ook geen goed idee.

Almelo staat er financieel gezond voor. Reken je niet rijk met het Rijk. Onze financiële positie is positief dankzij incidentele meevallers en strak beleid van de vorige coalitie waar wij met wethouder Alex Langius ook deel vanuit maakten. Wij raden dan ook aan om voorzichtig te investeren. Gezien de hoge bouwkosten en inflatie en hoge accijnzen en overige maatschappelijke ontwikkelingen. Werk aan een rustig positief meerjarig perspectief. Wij zien ook liever geen terugkeer van de potjescultuur.

Het afmaken van de F35 zien wij als een haalbare kaart en zeker binnen onze gemeentegrenzen mogen de aansluitingen worden geoptimaliseerd. Wij maken graag iets af in het belang van de duurzame mobiliteit van burgers. Fietsen is een sleutel in het voorkomen van energiearmoede.

We zien er naar uit dat er geïnvesteerd wordt in Kunst en Cultuur en jeugdzorg. En zijn blij verrast dat deze middelen vrij komen. Investeren in kunst en cultuur in de brede zin van het woord vergroot kansen gelijkheid en we pleiten dus voor een vakleerkracht muziek op elke basisschool. Wij juichen dit toe. Lokale partners als Kaliber kunnen daar een partij in zijn. Meer muziek in de klas is een covenant wat wij zeer toejuichen.

We vragen ons af hoeveel sociale huurwoningen erbij worden gebouwd en zien dit als een aandachtspunt.

Wachtlijsten in de jeugdzorg en uithuisplaatsingen reduceren zien wij als een concrete stap om de zorg te verbeteren

Tenslotte zien wij de toekomst positief tegemoet en wensen wij de huidige coalitie wijsheid en Gods zegen toe.