WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De ChristenUnie hecht aan een zorgvuldige invoering van de WMO. De WMO regelt onder andere huishoudelijke hulp en thuiszorg, en schuift hierin de verantwoordelijkheid naar de gemeente. De drie speerpunten van beleid die we als fractie daarbij als uitgangspunt hebben gekozen zijn:

  • Financiële gevolgen (oormerken WMO gelden, beleid rond eigen bijdragen).
  • Rol van de kerken, in het bijzonder diaconieën (gesprekspartner, helpen waar geen helper is).
  • De keuzevrijheid van burgers, bijvoorbeeld om te kunnen kiezen voor een zorgverlener vanuit de eigen identiteit.

In de raad van september 2006 is de “verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Almelo” aangenomen. Waar over het binnenstadsplan maanden lang een extra wekelijkse raadsvergadering is uitgetrokken, is voor deze verordening slechts 1 a 2 uur uitgetrokken in een voorbereidende raad. Stenen lijken nu eenmaal belangrijker dan mensen? De ChristenUnie heeft zich eraan gestoord dat er nauwelijks een inhoudelijke discussie heeft plaatsgevonden over zaken als de eigen bijdrage, de vele “primaten” (dat bijvoorbeeld verhuizing gaat boven aanpassing van de woning, etc.) en de rol van de raad. Van meet af aan was echter duidelijk dat de grote fracties van PvdA en CDA geen behoefte hebben aan uitstel van de verordening, en daarmee de discussies vooruit schuiven. Desnoods wordt na evaluatie de zaak wel weer aangepast. Teleurstellend!

Ook ons meervoudig pleidooi om in de aanbestedingsprocedure alle aanbieders die aan de door de gemeente gestelde criteria voldoen te accepteren vond geen gehoor. Dit “Zeeuwse model” is landelijk door de ChristenUnie gepromoot en elders succesvol toegepast. Almelo koos echter voor maximaal vijf (!) aanbieders en de gevolgen van deze selectie leest u bijna regelmatig in de krant.

Wij hebben rond de WMO verordening vier amendementen en twee moties voorgesteld waar helaas geen draagvlak voor was. Ons restte niets anders dan om ze terug te trekken en (net als SP, Groenlinks en Leefbaar Almelo) tegen de verordening te stemmen. Helaas heeft onze motie voor een adviesraad WMO het niet gehaald. Dit ondanks het feit dat dit wettelijk geregeld is (!) en 60% van de gemeenten dit ook heeft ingesteld. Echter, de wethouder lijkt zich te willen sterk maken voor een rol van de kerken binnen bestaande adviesraden. Zoals u weet hebben we in oktober 2005 samen met het CDA een avond georganiseerd over de gevolgen van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Hieruit is een werkgroep voortgekomen die wordt voorgezeten door dhr. Hans Hendriks. Van hieruit wordt momenteel het initiatief genomen om diaconieën te verenigen en zo een gezamenlijke stem en/of invloed te doen gelden.

In de raad van december 2007 is het WMO beleidsplan aan de orde geweest. Daarbij heeft de ChristenUnie gepleit voor:

  • Een duidelijke visie. Een amendement (samen met het CDA) is hierover aangenomen.
  • Voor compensatieplicht: iemand met een beperking moet een gelijkwaardige uitgangspositie hebben ten opzichte van iemand zonder een beperking. Een motie hierover heeft het helaas niet gehaald.
  • Voor het betrekken van burgers, organisaties en kerken. Een motie om dit te onderzoeken is aangenomen!
  • Voor aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers. We hebben een motie ingediend om oudere mensen die in de bijstand zitten en veel vrijwilligerswerk doen vrij te stellen van de arbeidsplicht. Deze motie heeft het helaas niet gehaald.

Ook in de raadsvergadering van september 2008 hebben wij onze standpunten weer naar voren gebracht.