Amendementen: m.b.t. de WMO verordening

wmo_kopdinsdag 26 september 2006 21:02

ChristenUnie fractie Almelo.
Amendement 1: Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 26 september 2006.

Besluit:
  I De hoofdstukken uit de verordening die betrekking hebben op de wvg-voorzieningen nu niet vast te stellen, te weten hfdst. 4: Woonvoorzieningen, hfdst. 5: Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en hfdst. 6: Verplaatsen in en rond de woning.
 II Dat zolang deze hoofdstukken niet zijn vastgesteld de geldende WVG-verordening van toepassing blijft.
III M.b.t. het vervolgtraject het volgende af te spreken:
o Het college legt in een aparte notitie vast wat de gevolgen zijn van de invoering van de WMO voor de beleidskaders m.b.t. de wvg-voorzieningen.
o Deze notitie wordt in een informatiebijeenkomst besproken
o Op basis van de discussie over bovengenoemde notitie komt het college met een voorstel voor een (aanpassing van de) verordening
o Er wordt voor dit traject een concrete tijdsplanning gemaakt.

Toelichting:
- De huidige WVG-verordening dateert van 11 april 2001.
- Sinds de vaststelling van de hoofdlijnennotitie heeft de raad niet meer over de WMO gesproken.
- En nu ligt er een verordening voor, zonder dat de raad over de beleidskaders die hieraan ten grondslag liggen heeft gesproken.
- De invoering van de WMO raakt vooral de zwakken. Dat vereist een zorgvuldige invoering, om te voorkomen dat er allerlei onbedoelde negatieve effecten ontstaan.
- De WMO stelt de zelfredzaamheid voorop en wil komen tot een integrale aanpak. Dat is anders dan de huidige aanpak. Dat vraagt om een serieuze discussie over de basisuitgangspunten voor de implementatie van de WMO in Almelo.
- De reactie van de VNG op de opmerkingen van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad over de VNG-verordening konden nauwelijks meegenomen worden bij de voorbereiding van de discussie in de raad.
- Er is geen noodzaak om de verordening v.w.b. de wvg-voorzieningen voor 1-10-2006 vast te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag.

******************************************************************************************************************************************************************************
 
ChristenUnie fractie Almelo.
Amendement 2: Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 26 september 2006.

Besluit:
 I Aan art. 7 toe te voegen: “op basis van door de raad vastgestelde beleidskaders”.
!! M.b.t. het vervolgtraject het volgende af te spreken:
o Het college legt In een aparte notitie vast wat de gevolgen zijn van de invoering van de WMO voor de kaders en uitgangspunten voor het heffen van eigen bijdragen, met daarbij de financiële gevolgen t.o.v. de huidige situatie voor zowel de gemeente als de cliënt.
o Deze notitie wordt in een informatiebijeenkomst besproken
o Op basis van de discussie over bovengenoemde notitie komt het college met een voorstel voor een (aanpassing van de) verordening
o Er wordt voor dit traject een concrete tijdsplanning gemaakt.

Toelichting:
- Er is landelijk veel discussie over de hoogte van de te vragen eigen bijdragen en de voorzieningen waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd.
- De kaders voor de heffing van eigen bijdragen moeten door de raad worden vastgesteld.
- En nu ligt er een verordening voor, zonder dat de raad over de beleidskaders die hieraan ten grondslag liggen heeft gesproken.
- De invoering van de WMO raakt vooral de zwakken. Dat vereist een zorgvuldige invoering, om te voorkomen dat er allerlei onbedoelde negatieve effecten ontstaan.
- De WMO stelt de zelfredzaamheid voorop en wil komen tot een integrale aanpak. Dat is anders dan de huidige aanpak. Dat vraagt om een serieuze discussie over de basisuitgangspunten voor de implementatie van de WMO in Almelo.

En gaat over tot de orde van de dag.

*******************************************************************************************************************************************************************************
 ChristenUnie fractie Almelo.
Amendement 3: Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 26 september 2006.

Besluit:
Met betrekking tot de “algemene hulp bij het huishouden”:
  I Duidelijke vast te leggen wat onder “algemene hulp bij het huishouden” valt
 II Langdurige hulp waarbij de relatie met de cliënt belangrijk is hiervan uit te sluiten
III Voor langdurige algemene hulp bij het huishouden ook het gebruik van een persoonsgebonden budget mogelijk te maken.
IV Artikel 9 te schrappen
 V In art. 10 de tekst “In afwijking van het gestelde in artikel 9 etc.” vervangen door de tekst “In afwijking van het gestelde in artikel 8 etc.”

Toelichting:
- Er ontbreekt een definitie voor de algemene hulp bij het huishouden, zodat onduidelijk is wat er onder valt.
- Door het een algemene voorziening te noemen wordt “algemene hulp bij het huishouden” uitgesloten van gebruik van een persoonsgebonden budget.
- Voor langdurige algemene hulp bij het huishouden is de relatie met de cliënt belangrijk.
- Bij langdurige algemene hulp bij het huishouden is ook het signaleren van een wiziging in of toename van de zorgvraag belangrijk.
- Dan hoort het tot de keuzevrijheid van de cliënt om voor deze hulp ook voor een persoonsgebonden budget te kunnen kiezen.
- Indicatie is maatwerk. Daarbij past geen primaat voor algemene hulp bij het huishouden.
- In de verordening wordt al gesteld dat altijd de goedkoopste adequate voorziening wordt gekozen. Een primaat voegt daar niets aan toe.

En gaat over tot de orde van de dag.

***************************************************************************************************************************************************************************

Christenunie fractie Almelo

Amendement 4: Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 26 september 2006.

Besluit:
Met betrekking tot art 32: Proceduretermijnen:
  I Aan art. 32 een lid toe te voegen met de volgende tekst: “ Levering van hulp bij het huishouden vindt plaats binnen 5 werkdagen, in geval van crisissituaties binnen 2 werkdagen”.
 II Dat lid 3 wordt vervangen door de volgende tekst “Wanneer de termijnen gesteld in het eerste en tweede lid worden overgeschreven wordt de aanvraag geacht te zijn toegewezen, tenzij er afdoende aantoonbare redenen zijn om de voorgeschreven termijn te overschrijden. De aanvrager wordt schriftelijk geïnformeerd over de noodzaak van de overschrijding en over de termijn waarbinnen de definitieve afhandeling zal plaatsvinden”.
III Dat het college de raad per kwartaal moet informeren over het aantal gevallen waarin de in de verordening genoemde proceduretermijnen zijn overschreden en over de gemiddelde doorlooptijd van de aanvragen per categorie.

Toelichting:
- In het “Eindverslag inspraak verordening WMO” staan voor levering van huishoudelijke hulp aparte termijnen vermeld. Deze zijn ook uitgangspunt voor de aanbesteding. Het is goed om deze termijnen dan ook in de verordening op te nemen.
- Met de voorliggende verordening kunnen de al lange termijnen gewoon onder opgaaf van redenen overschreden worden.
- In de toelichting wordt vermeld dat “indien binnen de gestelde termijn geen besluit kenbaar is gemaakt of geen mededeling is gedaan van een langere termijn dan kan gesproken worden van een fictieve weigering”. In principe zouden in hoge uitzondering termijnen overschreden mogen worden. Er moet een aantoonbare reden zijn om de termijn te overschrijden.
- Wanneer er geen aantoonbare reden is voor overschrijding van de termijn wordt de aanvraag toegewezen. Bij overschrijding moet de aanvrager de redenen te horen krijgen en tevens de termijn waarbinnen de definitieve beslissing wordt genomen.
- Het is gewenst dat de raad regelmatig inzicht heeft in de gerealiseerde doorlooptijden en aantal overschrijdingen per categorie.
 
En gaat over tot de orde van de dag.

Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Amendementen: m.b.t. de WMO verordening'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.