Moties: m.b.t. de WMO Verordening

wmo_kopdinsdag 26 september 2006 21:00

ChristenUnie fractie Almelo
Motie: Adviesraad WMO
De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 26 september 2006.


Constateert
- Dat in de vergadering van de raad van 28-2-06 over een amendement van de ChristenUnie/SGP fractie over het instellen van een WMO klankbordgroep geen stemming heeft plaatsgevonden, omdat deze als “te vroeg” werd bestempeld.
- Dat in de afgelopen periode zorgaanbieders en patiënten- en cliëntenorganisaties niet bij de beleidsvoorbereiding zijn betrokken, maar alleen hun mening konden geven over een al opgesteld concept verordening.
- Dat er verschillende organisaties zijn die om advies/reactie worden gevraagd, maar dat er geen sprake is van gezamenlijke verantwoordelijkheid c.q. afstemming van meningen.

Overweegt
- Dat de WMO wet in art. 11 voorschrijft dat “het college ingezetenen van de gemeente en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen betrekt bij de voorbereiding van het beleid”.
- Dat door het betrekken van burgers en organisaties bij de beleidsvoorbereiding de kwaliteit van het beleid verbetert en het draagvlak voor de invoering wordt vergroot.
- Dat de 2e Kamer een motie heeft aangenomen waarin de gemeenten worden aangespoord om ook kerken, vanwege hun maatschappelijke functie, bij de invoering van de WMO te betrekken.

Besluit
Het college op te dragen:
  I Een Adviesraad WMO in te stellen
 II Hierin vertegenwoordigers op te nemen van zorgaanbieders, cliënten- en patiëntenorganisaties, belangenverenigingen en kerken
III De adviesraad te betrekken bij de beleidsvoorbereiding.

En gaat over tot de orde van de dag.

*****************************************************************************************************************************************************************************

ChristenUnie fractie Almelo
Motie: Aanbesteding huishoudelijke hulp
De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 26 september 2006.

Constateert
- Dat in de vergadering van de raad van 28-2-06 over een amendement van de ChristenUnie/SGP fractie over de selectie van zorgaanbieders geen stemming heeft plaatsgevonden, omdat deze als “te vroeg” werd bestempeld
- Dat ondertussen de aanbesteding van huishoudelijk hulp heeft plaatsgevonden, zonder dat de gemeenteraad haar mening heeft kunnen geven over de gewenste selectiecriteria.
- Dat in de aanbesteding het te kiezen aantal aanbieders wordt beperkt tot 5.

Overweegt
- Dat selectie van aanbieders op gespannen voet staat met de in de WMO wet aangegeven keuzevrijheid voor de burger.
- Dat er in Almelo thans ruim 20 aanbieders actief zijn. Keuze van 5 aanbieders betekent dat een groot aantal van deze aanbieders niet verder in de gelegenheid wordt gesteld om hun dienstverlening voort te zetten, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid van dien.
- Dat selectie van aanbieders ook betekent dat cliënten moeten wisselen van zorgverlener. Voor veel cliënten is dit een ongewenste ontwikkeling, die hun keuzevrijheid beperkt.
- Dat diverse gemeenten 10 aanbieders het minimum vinden om flexibel te kunnen inspelen op de zorgvraag en om de keuzevrijheid van de cliënt niet onnodig te beperken. (Zie VNG Magazine nr. 44 2006, blz. 23).

Besluit
Alle organisaties te selecteren die hebben ingetekend op de aanbesteding voor de uitvoering van de huishoudelijke zorg onder de WMO, wanneer zij voldoen aan de gestelde kwaliteits- en kostprijscriteria.

En gaat over tot de orde van de dag.

Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Moties: m.b.t. de WMO Verordening'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.